Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
24.05.2018 - Raport 5/2018: Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku
2018-05-24 19:09

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż wyrokiem z dnia 24 maja 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację akcjonariusza Banku od wyroku z dnia 20 grudnia 2016 roku oddalającego powództwo tego akcjonariusza o: (i) stwierdzenie nieważności uchwał nr 1, nr 6, nr 10, nr 23, nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku, podziału zysku netto za rok 2010, udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku, oraz ewentualnie (ii) uchylenie powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku.
 
Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt