Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
21.06.2018 - Raport 11/2018: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok
2018-06-21 13:29

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok ("Uchwała"). 

Zgodnie z Uchwałą:

1) Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 w kwocie 2.088.128.692,79 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100) podzielono w ten sposób, że:

a) 99,30% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.073.513.268,60 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczono na dywidendę,

b) kwotę 14.615.424,19 zł (słownie: czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 19/100) przeznaczono na kapitał rezerwowy.

2) Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,90 zł (słownie: siedem złotych 90/100).

3) Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca 2018 roku.

4) Termin wypłaty dywidendy ustalono na 20 lipca 2018 roku.

Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 262.470.034. 
 
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt