Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
22.06.2018 - Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2018-06-22 11:58

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") przedstawia w załączeniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 czerwca 2018 roku, treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
 
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur i nieprzedstawienie przez akcjonariuszy projektu uchwały w przedmiotowej kwestii.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2017 poz. 757)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt