Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
28.06.2018 - Raport 15/2018: Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2018-06-28  22:12
 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z dnia 21 czerwca 2018 r., w którym to postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,  w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie nr 575/2013").
 
Obecnie wartość nałożonego na Bank bufora jest równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.
 
Opinia KSF została wydana w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), dotyczącym przeglądu adekwatności nałożonego na Bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. O wydaniu przez KNF decyzji w powyższym postępowaniu Bank poinformuje w odrębnym raporcie.
 
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt