Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
25.09.2018 - Raport 21/2018: Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku
 2018-09-25 18:22

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż wyrokiem z dnia 25 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo akcjonariusza Banku o: (i) stwierdzenie nieważności uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007  roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; ewentualnie o (ii) uchylenie uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007  roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. oraz o (iii) uchylenie uchwał: Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007  roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 r., sprawozdania zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 r., podziału zysku netto za 2006 r., zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2006 r., udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za wykonywanie obowiązków w 2006 r.
 
Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt