Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
20.11.2018 - Raport 31/2018: Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję
2018.11.20 01:35

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie art. 368 § 4 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, w dniu 19 listopada 2018 r. jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2018, członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata.

W skład Zarządu Banku na kolejną trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dacie wskazanej powyżej zostały powołane następujące osoby:
1)    Michał Krupiński na Prezesa Zarządu Banku,
2)    Marek Lusztyn na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
3)    Tomasz Kubiak na Wiceprezesa Zarządu Banku,
4)    Michał Lehmann na Wiceprezesa Zarządu Banku,
5)    Tomasz Styczyński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
6)    Marek Tomczuk na Wiceprezesa Zarządu Banku.
 
Żadna z powyższych osób powołanych w skład Zarządu Banku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żadna z powołanych osób nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Życiorysy osób powołanych w skład Zarządu Banku, zawierające informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
CV_PL.pdf (67 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt