Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
23.11.2018 - Raport 32/2018: Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2018.11.23 18:44

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Panią Magdalenę Zmitrowicz z dniem 1 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku.
  
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Magdalena Zmitrowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Życiorys Pani Magdaleny Zmitrowicz, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
CV_pl.pdf (20 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt