Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 01/06/2012

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.383.129 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.383.129 głosów.

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania pdf(58 kB)
Akt Notarialny pdf(9,31 MB)
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 01/06/2012 pdf(219 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(276 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2011 roku pdf(1,38 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2011 pdf(1,79 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2011 rok pdf(565 kB)
Raport uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2011 rok pdf(269 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok pdf(1,49 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2011 rok pdf(1,96 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok pdf(570 kB)
Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok pdf(308 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 pdf(197 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 pdf(193 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 pdf(239 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw. które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 pdf(230 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(637 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(127 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(127 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2011 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(356 kB)
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(182 kB)
Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania. pdf(58 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt