Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 12/06/2013

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 pdf(238 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(410 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2012 roku pdf(2,75 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2012 pdf(1,35 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2012 rok pdf(205 kB)
Raport uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2012 rok pdf(487 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok pdf(3,26 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2012 rok pdf(1,48 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok pdf(202 kB)
Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok pdf(545 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 pdf(65 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 pdf(62 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 pdf(96 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 pdf(86 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(714 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(381 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(381 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2012 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(344 kB)
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie nr DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. dotyczące Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje. pdf(1,34 MB)
Kandydatka do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(198 kB)
Wyniki głosowań - Akt Notarialny pdf(7,91 MB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt