Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 12/06/2014

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 pdf(232 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. w 2013 roku pdf(2,18 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2013 pdf(1,4 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2013 rok pdf(6,4 MB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok pdf(2,27 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok pdf(2,36 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok pdf(4,88 MB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(413 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(634 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 pdf(371 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 pdf(324 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 pdf(434 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 pdf(381 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(283 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(285 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(301 kB)
Uchwały - wyniki głosowań pdf(211 kB)
Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania pdf(27 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt