Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 16/06/2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2015 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2015 ROK pdf(264 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(3,51 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(2,95 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(164 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(3,8 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(3,02 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok pdf(181 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(397 kB)
Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(188 kB)
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku pdf(313 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(352 kB)
Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(364 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(757 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 pdf(374 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 pdf(325 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 pdf(436 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 pdf(383 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(284 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(285 kB)
Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pdf(314 kB)
Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pdf(181 kB)
Pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 roku numer DLB/DLB_WL1/700/54/1/2016 adresowane do zarządów i rad nadzorczych banków krajowych dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości tych osób pdf(755 kB)
Uchwały - wyniki głosowań pdf(405 kB)
Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia. pdf(56 kB)
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt