Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 19/04/2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.367.367 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.367.367 głosów.

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania. pdf(170 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 19/04/2011 pdf(85 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(32 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(31 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 pdf(57 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 pdf(53 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2010 roku pdf(4,74 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2010 pdf(8,12 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2010 rok pdf(83 kB)
Raport uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2010 rok pdf(286 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok pdf(5,5 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2010 rok pdf(10,03 MB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok pdf(73 kB)
Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok pdf(362 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(205 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(179 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(249 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 pdf(87 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw. które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 pdf(83 kB)
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(12 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt