Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 19/04/2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2016 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2016 ROK pdf(223 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(3,53 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(2,12 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(138 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(3,61 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(2,21 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok pdf(151 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(347 kB)
Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(191 kB)
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku pdf(328 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(204 kB)
Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. pdf(152 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(620 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 pdf(374 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 pdf(325 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 pdf(438 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 pdf(385 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(284 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(286 kB)
Uchwały - wyniki głosowań pdf(370 kB)
Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia. pdf(42 kB)
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt