Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES
Zapis transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 21/06/2018

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2017 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2017 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2017 ROK pdf(220 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok pdf(4,2 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2017 rok pdf(2,28 MB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego pdf(196 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok pdf(3,91 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok pdf(2,38 MB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pdf(196 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(310 kB)
Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku pdf(209 kB)
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku pdf(447 kB)
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r. pdf(212 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(630 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 pdf(372 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 pdf(323 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 pdf(435 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 pdf(382 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(284 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(285 kB)
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 uwzględniający żądanie akcjonariusza pdf(204 kB)
Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień pdf(49 kB)
Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN pdf(39 kB)
Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ pdf(61 kB)
Projekt uchwały ws zmiany Statutu pdf(56 kB)
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników. pdf(130 kB)
Uchwały – wyniki głosowań pdf(389 kB)
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt