Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28/04/2010

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.337.689 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.337.689 głosów.

Pytania Akcjonariuszy Banku dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania. pdf(45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 28/04/2010 pdf(259 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(195 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(192 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 pdf(196 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 pdf(191 kB)
Wniiosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 pdf(235 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 pdf(228 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2009 roku pdf(541 kB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2009 pdf(779 kB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2009 rok pdf(621 kB)
Raport uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2009 rok pdf(382 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok pdf(585 kB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. pdf(834 kB)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok pdf(577 kB)
Raport uzupełniający opinię niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok pdf(288 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(649 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku pdf(282 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(237 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt