Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30/04/2015

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2014 rok pdf(242 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. w 2014 roku pdf(2,92 MB)
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2014 pdf(2,94 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2014 rok pdf(143 kB)
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok pdf(3,38 MB)
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok pdf(3,07 MB)
Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok pdf(223 kB)
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(476 kB)
Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(206 kB)
Informacja Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i ich stosowania przez Bank pdf(53 kB)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pdf(681 kB)
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 pdf(372 kB)
Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 pdf(324 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 pdf(436 kB)
Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 pdf(382 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pdf(284 kB)
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej pdf(285 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań pdf(307 kB)
Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pdf(177 kB)
Uchwały - wyniki głosowań pdf(557 kB)
Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia. pdf(57 kB)
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt