Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARIERA

Bank Pekao SA działa na polskim rynku bankowym już prawie osiemdziesiąt lat. Jako instytucja zaufania publicznego dokładamy wszelkich starań, aby zatrudniać jak najlepszych Pracowników, którym staramy się zapewniać jak najlepsze warunki rozwoju . Dzięki temu jakość naszych usług jest wysoka a dbałość o naszych Pracowników i Klientów jest dla nas priorytetem.   

W codziennej pracy Banku Pekao SA przestrzegane są "Zasady dobrej praktyki bankowej", uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego. Zasady te określają normy postępowania związane z działalnością banków w stosunkach z Klientami a także zasady wzajemnych stosunków między bankami oraz postępowanie banku jako pracodawcy wobec Pracowników.  

kariera 

Fundamentem kultury korporacyjnej Banku Pekao jest Karta Zasad. Stanowi ona zbiór podstawowych wartości takich jak: równość, szacunek, przejrzystość, wolność, wzajemność, zaufanie. Podstawą Karty Zasad jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy. Karta Zasad godzi dążenie do osiągania zysku, który jest warunkiem rozwoju i niezależności każdego przedsiębiorcy, z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych. Określa ona także relacje pomiędzy pracownikami a także w relacje z wszystkimi partnerami społecznymi (grupami interesariuszy).

Zasady polityki personalnej wyznaczają: misja Banku oraz naczelne wartości kultury korporacyjnej. Kierunkami przewodnimi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi była dbałość o profesjonalny rozwój Pracowników poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego pełnej realizacji ich potencjału, oferowanie każdemu równych możliwości działania, przyczyniającego się do realizacji komercyjnych celów Banku. Podejmowane działania koncentrowały się na zarówno na utrzymaniu kluczowych Pracowników poprzez wdrażanie efektywnych systemów motywacji, jak i wyszukiwanie talentów w organizacji.

Bank stara się także dbać o rozwój swoich Pracowników poprzez przygotowanie i realizację wielu specjalistycznych programów szkoleniowych z dziedziny bankowości korporacyjnej, produktów dla klientów segmentu Private Banking oraz rozwoju obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej.

Dodatkowo w Banku funkcjonują konkursy i kampanie sprzedażowe skierowane do Pracowników poszczególnych pionów biznesowych. Ich celem jest zwiększenie motywacji i zaangażowania Pracowników przy realizacji osobno definiowanych celów komercyjnych w czasie trwania danej kampanii. Osoby uzyskujące najlepsze wyniki mają możliwość wzięcia udziału w corocznych konwencjach organizowanych za granicą w ramach danego pionu biznesowego.

Istotną uwagę poświęca się również Pracownikom o wysokim potencjale, których zaprasza się do serii programów rozwojowych, realizowanych tak w ramach Banku Pekao SA.

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty
kontakt