Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez email: info@pekao.com.plformularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisząc na adres: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

  1. email: IOD@pekao.com.pl,
  2. nr tel. 801 365 365, (22) 59 12 232
  3. adres: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą  przetwarzane w celu:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych - podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
  2. przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych - podstawą przetwarzania jest zgoda.

Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z Grupy Pekao wyłącznie za Pani/Pana zgodą.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Oświadczam, że otrzymałam(em) przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego  przez administratora danych.