Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

W BANKU PEKAO SA

Obok szkoleń elektronicznych Bank Pekao SA ma w swojej ofercie tradycyjną formę kształcenia czyli szkolenia klasowe. Obejmują one zarówno szkolenia grupowe, indywidualne, krajowe i zagraniczne, a także kursy językowe.  Szkolenia organizowane przez Bank można również podzielić na wewnętrzne - organizowane i prowadzone przez zespół trenerów wewnętrznych PZL oraz zewnętrzne - zorganizowane przez zewnętrzne firmy edukacyjne. W roku 2008 Departament Rozwoju Kadr zorganizował szkolenia dla ponad 18 tysięcy uczestników. Dla ustalenia kierunków inwestycji szkoleniowych przyjmijmy uproszoną kategoryzację. Bank Pekao SA organizuje szkolenia:

1. Operacyjne (specjalistyczne - wiedzowe i miękkie - umiejętnościowe)

2. Indywidualne

3. Kursy językowe

4. Rozwojowe (które opisane są w odrębnej sekcji)

Szkolenia operacyjne w kategorii  specjalistyczne - wiedzowe to np. kursy, dzięki którym uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się system transakcyjnym wykorzystywanym w Banku Pekao SA. Uczestnikami tych szkoleń są przede wszystkim nowozatrudnieni pracownicy, którym ukończone szkolenie pozwoli na zdobycie uprawnień do pracy w systemie, jak i pracownicy, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie i zmienić charakter swojej pracy, np. ze stanowiska  kasjerskiego na dysponenta, czy inspektora kredytowego. Do szkoleń specjalistycznych - wiedzowych należy zaliczyć również organizowane szkolenia licencyjne. Uczestnicy tych szkoleń zdobywają licencję niezbędną do wykonywania swoich obowiązków i sprzedaży produktów licencjonowanej przez zewnętrznych regulatorów. 

Druga grupa szkoleń operacyjnych to kursy, dzięki którym uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do wykonywania swoich codziennych obowiązków, jednak obejmuje ona np. umiejętności sprzedaży, negocjacji, utrzymywania dobrych relacji z Klientami. Jednym z projektów realizowanych w roku 2008 jest SME Partnership Program, który obejmuje miedzy innymi Akademię Sprzedaży przeznaczoną dla Doradców Klienta, a także szkolenia dedykowane managerom w ramach Management Master Series, gdzie rozwijają umiejętności zarządzania zespołem i rozwojem podległych pracowników.  Projekt ten będzie kontynuowany w roku 2009. Do szkoleń operacyjnych należy również zaliczyć projekt szkoleń Doskonalenie Jakości Obsługi Klienta , który ma na celu podniesienie jakości kompetencji pracowników pracujących bezpośrednio z Klientami naszego Banku. 

Szkolenia operacyjne to głównie szkolenia grupowe, jednak Bank Pekao SA inwestuje  także w szkolenia indywidualne, dzięki którym pracownicy mogą zdobyć wiedzę specjalistyczną - tak potrzebną w niektórych obszarach działalności bankowej. Bank Pekao SA nie ogranicza się w poszukiwaniu wiedzy specjalistycznej do szkoleń krajowych, lecz sięga po więcej poszukując jej poza granicami kraju.

W związku z tym, iż językiem korporacyjnym jest język angielski Bank Pekao SA finansuje kursy językowe dla swoich pracowników. W roku 2008 Bank zainicjował nowatorski projekt pozwalający na nauka  języka angielskiego, w różnej formie każdemu pracownikowi. Dodatkowo ponad 1000 pracowników uzyskało specjalne licencje szkoleniowe pozwalające korzystać ze szkoleń językowych w formule blended elearning. Pracownicy mają do dyspozycji zajęcia z lektorami na żywo, Wirtualne klasy, Telekonferencje oraz jeden z najlepszych na rynku system kształcenia językowego ON-LINE. Dodatkowo po zakończeniu kształcenia pracownicy będą mogli ubiegać się o certyfikat zgodny z wytycznymi Rady Europy.

W kolejnym roku Bank planuje szereg inicjatyw szkoleniowych, które będą wspierać planowane przedsięwzięcia biznesowe.

Działalność Banku jest wspierana przez szeroko zakrojony program szkoleń. Będąc dużą organizacją Bank ma szereg możliwości, które wykorzystuje podczas kształcenia pracowników. W Banku stosowane są trzy metody realizacji szkoleń: szkolenia tradycyjne, e-learning, blended learning (w pierwszym etapie pracownik przechodzi szkolenie komputerowe, podczas którego otrzymuje ogólną wiedzę na dany temat, a następnie uczestniczy w szkoleniu klasowym). Dzięki nim pracownicy nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale również umiejętności. Poszczególne kategorie uzupełniają się wzajemnie, a dzięki modułowej strukturze szkoleń pozwalają również na budowanie programów rozwojowych dopasowanych do potrzeb pracowników.

W Banku Pekao SA szkolenia w formie e-learning organizowane są od roku 2004. Naszym pierwszym szkoleniem dedykowanym dla pracowników było szkolenie dotyczące systemu transakcyjnego. Dzięki zastosowaniu tej formy z sukcesem udało się przeszkolić dużą liczbę pracowników w naprawdę krótkim czasie. Od tamtej pory nasza oferta szkoleń jest systematycznie rozwijana.

Departament Rozwoju Kadr realizuje następujące kategorie szkoleń dla wszystkich pracowników Banku:

1. Szkolenia specjalistyczne - wiedzowe.

2. Szkolenia specjalistyczne - produktowe

Bezpośrednio związane z wiedzą z zakresu produktów sprzedawanych w Banku Pekao, takimi jak karty kredytowe, kredyty lub fundusze inwestycyjne. W takim przypadku treść szkolenia obejmuje nie tylko charakterystykę produktów, ale również wskazówki dla sprzedawców.

3. Szkolenia specjalistyczne - narzędziowe

Związane są z systemami wykorzystywanymi w Banku i dostarczają wiedzy obejmującej  ich stosowanie bazując na metodzie  instrukcji ?krok po kroku".

4. Szkolenia miękkie umiejętnościowe

Zawierające informacje i podstawową, źródłową wiedzę dotyczącą doskonalenia umiejętności pracownika. Metodyka  ta głównie stosowana jest jako narzędzie  wprowadzające  do szkoleń klasowych.

Przygotowywane szkolenia są profilowane ze względu na grupy odbiorców, dzięki czemu zawartość merytoryczna szkoleń jest dopasowana do funkcji pracowników i poziomów uprawnień.

Część szkoleń jest obligatoryjna dla wszystkich pracowników, ukończenie ich jest obowiązkowe ze względu na zewnętrzne przepisy prawne lub wewnętrzne regulacje.

Wszystkie kategorie szkoleń mogą być wykorzystywane jako samodzielne szkolenia lub szkolenia blended learning. Każde szkolenie e-learning kończy się testem, a dopiero uzyskanie pozytywnej oceny pozwala na zdobycie uprawnień do sprzedaży produktu/ korzystania z systemu lub upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu klasowym.

Dzięki bogatej ofercie szkoleń każdy nowy pracownik dostaje komplet informacji. W pierwszej kolejności szkolenia służą do zdobycia odpowiednich uprawnień, następnie mogą służyć jako źródło informacji i baza wiedzy.

W tym 2008 roku umożliwiliśmy również wszystkim pracownikom udział w Programie Edukacyjnym Szkoleń Językowych. Poza udziałem w standardowych zajęciach z nauczycielem, pracownicy mogli wybrać zajęcia w formie Wirtualnej Klasy oraz Telekonferencje. Dodatkowo uczestnicy programu mają udostępniony portal językowy, zawierający szereg ćwiczeń i dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego, z którego mogą korzystać zarówno w pracy, jak i w domu.

W roku 2008 Departament Rozwoju Kadr zorganizował szkolenia dla ponad 18 000 uczestników na kursach tradycyjnych. Obejmowały one: szkolenia grupowe, zagraniczne szkolenia wyjazdowe, kursy językowe oraz kursy zorganizowane przez zewnętrzne firmy edukacyjne. Ponadto 80 000 kursantów skorzystało ze szkoleń komputerowych.

Ścieżki Kariery (ang. career paths) to plany rozwoju pracowników (każdy z pracowników ma indywidualną ścieżkę kariery) w obrębie organizacji. Ścieżki kariery budowane są w oparciu o wieloaspektową ocenę pracowników i analizę ich potencjału. Na tej podstawie przewiduje się, w jakim kierunku i w jakim czasie dany pracownik może zmienić stanowisko.

Misją Programu Ścieżki Kariery realizowanego w Banku jest zapewnienie pracownikom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego i samorealizacji, przy wykorzystaniu w pracy swoich zdolności i preferencji zawodowych, z korzyścią dla siebie i Banku.

Główne korzyści wynikające z Programu Ścieżki Kariery to:

  • ułatwienie pracownikom poszukiwania kierunków rozwoju,
  • zdefiniowane, jasne i przejrzyste możliwości rozwoju,
  • znajomość wymagań, które należy spełnić, aby być branym pod uwagę przy awansach,
  • kontrolowanie własnego rozwoju, wyznaczanie krótko i długoterminowych celów rozwojowych,
  • zmniejszenie niepewności związanej z rozwojem zawodowym pracownika
  • poszerzenie wiedzy o organizacji,
 zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt