Pekao24Makler

Wygodny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Pekao24Makler to wielofunkcyjna platforma transakcyjna będąca elementem bankowości elektronicznej i telefonicznej Banku Pekao S.A., dedykowana Klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego poprzez aplikację mobilną, serwis internetowy i telefoniczny.

aplikacja mobilna Pekao24Makler dostępna na urządzenia iOS i Android
serwis internetowy Pekao24Makler szybki dostęp do rachunku inwestycyjnego i najszerszy zakres funkcji
dostęp do notowań giełdowych on-line za pośrednictwem aplikacji mobilnej, serwisu internetowego oraz u konsultantów Domu Maklerskiego Pekao
serwis telefoniczny Pekao24Makler konsultanci DM są do Twojej dyspozycji w dni robocze od 8.00 do 22.00, serwis automatyczny przez całą dobę
promocyjne prowizje dzięki ofertom specjalnym
szybkie przelewy pomiędzy kontem osobistym w Banku Pekao S.A. a rachunkiem inwestycyjnym w Domu Maklerskim Pekao
ryzyko inwestycyjne
 • Zobacz szczegóły

  Celem niniejszych informacji jest ogólna charakterystyka instrumentów finansowych oraz wskazanie związanego z nimi ryzyka.

  Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

  Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone poniżej. Są one także udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl). Na wyżej wymienionych. stronach znajdują się m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.

  Informacje zamieszczone na stronach internetowych DM Pekao o instrumentach finansowych nie zawierają opisu wszystkich ryzyk.
  DM informuje, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych.

  Poza zmieszczonymi poniżej opisami charakterystyk, ryzyk i funkcjonowania poszczególnych grup instrumentów finansowych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego https://www.dm.pekao.com.pl w zakładce Edukacja zamieszczono bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia dotyczące charakterystyk funkcjonowania instrumentów finansowych.
   

nota prawna
 • Zobacz szczegóły

  Dom Maklerski Pekao (DM Pekao) informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty  jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom DM Pekao, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

  DM Pekao dokłada należytej staranności, aby wszelkie materiały i informacje wchodzące w skład serwisu internetowego były aktualne i kompletne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji o produktach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. DM Pekao nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania systemu Pekao24Makler.

  Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego DM Pekao są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego DM Pekao pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do DM Pekao, innych podmiotów Grupy, w skład której wchodzi Bank Pekao S.A. i innych podmiotów prawnych powiązanych z Bankiem Pekao S.A. organizacyjnie lub kapitałowo. W szczególności żadna część serwisu DM Pekao nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystywana bez zgody DM Pekao.

   

Serwis internetowy Pekao24Makler

Serwis internetowy Pekao24Makler to platforma umożliwiająca dostęp do rachunku inwestycyjnego, bogatej oferty produktów rynku kapitałowego oraz notowań giełdowych i informacji rynkowych, za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu.

Aby skorzystać z serwisu:

 • przejdź na stronę www.pekao24.pl
 • wprowadź swój numer klienta oraz hasło i kliknij na przycisk ZALOGUJ >

Logowanie do Pekao24Makler przebiega analogicznie do zasad logowania do serwisu internetowego Pekao24 opisanych na niniejszej stronie. Do serwisu usług maklerskich przejdziesz wybierając zakładkę Usługi Maklerskie lub link: lista rachunków inwestycyjnych w DM Pekao. Jeżeli nie korzystasz z bankowości elektronicznej Pekao24, po zalogowaniu automatycznie uzyskasz dostęp do menu serwisu Pekao24Makler.

Serwis internetowy Pekao24Makler prawidłowo współpracuje z przeglądarkami:      

 • Opera
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer 7.0 lub wyższe

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.
Klient ponosi koszt połączenia z internetem wg cennika operatora. Prowizje i opłaty w serwisie telefonicznym są zgodne z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao za pośrednictwem Systemu internetowego DM.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Domu Maklerskiego Pekao w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA > Pekao24Makler > Serwis internetowy.

Aplikacja mobilna Pekao24Makler

Aplikacja mobilna Pekao24Makler to nowoczesna forma dostępu do rachunków inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Pekao. Dzięki niej możesz jeszcze wygodniej inwestować w produkty rynku kapitałowego wykorzystując urządzenia mobilne.

Aby pobrać aplikację:

Pekao24Makler - Aplikacja mobilna AndroidPekao24Makler - Aplikacja mobilna iOS

 • wybierz system operacyjny swojego urządzenia

 • lub zeskanuj poniższy kod    

W celu rozpoczęcia korzystania z aplikacji mobilnej należy pobrać i zainstalować aplikację na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym, a następnie aktywować aplikację. Podczas aktywacji należy ustanowić PIN służący do autoryzacji operacji w aplikacji, a następnie zatwierdzić aktywację kodem SMS, który wysyłany jest bezpłatnie na numer telefonu wskazany do serwisu SMS.

Proces logowania do aplikacji mobilnej przebiega analogicznie jak logowanie do serwisu internetowego przy użyciu posiadanego numeru klienta i hasła.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami operacyjnymi:

 • iOS 7.x i wyższa
 • Android 4.x i wyższa

Aplikacja dostępna w sklepach jest bezpłatna. Klient ponosi koszt połączenia z internetem wg cennika operatora. Prowizje i opłaty w serwisie telefonicznym są zgodne z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao za pośrednictwem Systemu internetowego DM.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Domu Maklerskiego Pekao w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA > Pekao24Makler > Aplikacja mobilna – Serwis transakcyjny.

Serwis telefoniczny Pekao24Makler

Serwis telefoniczny Pekao24Makler umożliwia dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem konsultanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 lub w serwisie automatycznym (IVR) przez całą dobę.

Serwis dostępny jest pod numerami telefonu:

 • 800 105 800 - połączenie dla wszystkich Klientów w ramach połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
 • +48 22 591 22 00 - połączenie dla Klientów korzystających z telefonów komórkowych lub dzwoniących z zagranicy

Klient ponosi koszt połączenia z numerem telefonu 22 591 22 00 wg cennika operatora, połączenie z numerem telefonu 800 105 800 jest bezpłatne. Prowizje i opłaty w serwisie telefonicznym są zgodne z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao za usługi świadczone za pośrednictwem telefonu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Domu Maklerskiego Pekao w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA > Pekao24Makler > Serwis telefoniczny.

Notowania on-line

W serwisach Pekao24Makler możesz korzystać z notowań giełdowych i serwisów informacyjnych.
Źródłem danych prezentowanych w serwisach Pekao24Makler jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warunkiem uzyskania dostępu do notowań jest podpisanie "Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao” (Umowa abonamentowa) lub posiadanie zawartej wcześniej „Umowy abonenckiej" regulującej zasady udostępniania serwisów giełdowych czasu rzeczywistego. Do czasu podpisania Umowy abonamentowej możesz korzystać z notowań opóźnionych o 15 minut - Pakiet STANDARD. Umowę abonamentową można podpisać przy okazji otwierania rachunku inwestycyjnego z dostępem przez Internet lub w terminie późniejszym.

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianej informacji.
 

Rodzaj pakietu Zawartość Wysokość opłaty miesięcznej
VIP dostęp do pełnego arkusza zleceń online 174,00 PLN
PRESTIGE 5 ofert online 88,00 PLN
PLUS 1 oferta online pakiet bezpłatny
STANDARD notowania opóźnione o 15 minut pakiet bezpłatny


Opłata za korzystanie z pakietu jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca. Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku do pobierania opłat nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do danych online zostanie zablokowany a Klientowi udostępniane będą dane opóźnione. Odblokowanie danych online jest możliwe po uregulowaniu należności.

Minimalna wartość obrotu, uprawniająca do zwolnienia z opłaty za notowania w czasie rzeczywistym, wynosi:

 • dla pakietu VIP - 180 000 PLN na rynku kasowym lub 180 sztuk kontraktów terminowych,
 • dla pakietu PRESTIGE - 70 000 PLN na rynku kasowym lub 70 sztuk kontraktów terminowych.

Do zwolnienia z opłaty, na wskazanym rachunku Klienta, brany jest pod uwagę średniomiesięczny obrót brutto (bez prowizji), zrealizowany:

 • w miesiącu, za który pobierana jest opłata, lub
 • w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 miesiącach poprzedzających miesiąc pobrania opłaty).


Szczegółowe informacje na stronie internetowej Domu Maklerskiego Pekao w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA > Pekao24Makler > Notowania on-line.
 
 
 
 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązją polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności