Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Kontakt telefoniczny

Infolinia Klienta Indywidualnego
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)

обслуговування на українській мові:

(Робочі дні 08:00 - 20:00)
* koszt połączenia wg taryfy operatora
** оплата за з'єднання згідно з цінником оператора

Zamów kontakt

Wypełnij formularz kontaktu
Menu infolinii:
 • 1. Zastrzeganie kart
 • 2. Serwis transakcyjny
 • 3. Oferta Banku
 • 4. Obsługa kart
 • 5. Kredyt hipoteczny
 • 0. Połączenie z Konsultantem
Infolinia Klienta Premium
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora

Zamów kontakt

Wypełnij formularz kontaktu
Menu infolinii:
 • 1. Zastrzeganie kart
 • 2. Serwis transakcyjny
 • 3. Oferta Banku
 • 5. Kredyt hipoteczny
 • 0. Połączenie z Asystentem
Infolinia Klienta Biznesowego
Informacja o ofercie czynna codziennie 7.00-22.00
Infolinia PekaoBiznes24 (Helpdesk) - obsługa całodobowa

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora

Zamów kontakt

Wypełnij formularz kontaktu
Menu infolinii:
 • 1. Obsługa PekaoBiznes24
 • 2. Informacja o ofercie Banku
 • 3. Zastrzeganie kart
 • 4. Obsługa Małych I Średnich Przedsiębiorstw
Infolinia i Obsługa Klienta Domu Maklerskiego
Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00
Informacje o produktach i usługach Domu Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
Infolinia techniczna serwisu Pekao24Makler:

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora
Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji
Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 21.00
Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne.

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora

Zadzwonimy do Ciebie

Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)

*pola obowiązkowe

Pozostałe informacje

Dane Teleadresowe, KRS, SWIFT, LEI, NIP
Bank Pekao SA - Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05

SWIFT: PKOP PL PW
LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841
Inne ważne adresy
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
faks (22) 821 87 71
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków
tel. (12) 635 44 50
faks: (22) 571 48 52
Centrum Kart Banku Pekao SA
ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa
Fakt utraty karty prosimy zgłosić:
tel. +48 (22) 59 12 232*
tel. 801 365 365*
(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora
Reklamacje
Infolinia reklamacji: obsługa całodobowa (7 dni w tygodniu)

Numer infolinii:

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
* koszt połączenia wg taryfy operatora

Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje:

 1. w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Banku, albo przesyłką pocztową,
 2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku,
 3. telefonicznie,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24.
Dane adresowe jednostek Banku dostępne są tutaj.

Dodatkowo pisemne reklamacje można kierować na adres:

Bank Pekao S.A.
Biuro reklamacji
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
Jak napisać reklamację? Kliknij tutaj.
Informacja Administratora Danych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie:
Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych ze świadczeniem usług przez Bank.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym infolinię Banku, lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich usług/funkcjonalności świadczonych przez Bank/ Infolinię Banku.Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt