Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAOBIZNES24

PekaoBiznes24 to nowoczesny system bankowości elektronicznej dla firm, który dostarcza funkcjonalności usprawniające rozliczenia z kontrahentami oraz wymianę informacji z systemami finansowo-księgowymi.

Intuicyjna nawigacja ułatwia realizację operacji.

System PekaoBiznes24 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w polskiej
i angielskiej wersji i językowej.

W ramach Konta Przekorzystnego Biznes system oferowany jest bezpłatnie.


Aby zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 po raz pierwszy należy posiadać pakiet startowy w postaci koperty lub znać identyfikator logowania i posiadać hasło startowe przesłane na telefon komórkowy w formie wiadomości SMS.

  • Logowanie przy pomocy pakietu startowego
Aby zalogować się korzystając z pakietu startowego należy w oknie Logowanie do systemu wybrać odnośnik Pierwsze logowanie.
Pojawi się okno Pierwsze logowanie i prośba o podanie Numeru pakietu startowego. Numer ten jest nadrukowany w lewym górnym rogu pakietu startowego pod literami ID.
Po jego wprowadzeniu należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się kolejne okno, w którym pojawi się prośba o podanie Hasła do pakietu. Hasło to znajduje się wewnątrz koperty - należy ją otworzyć i przepisać wydrukowany numer, a następnie wybrać przycisk Dalej.


Pojawi się okno Zmiana hasła dostępu. Należy wpisać i powtórzyć hasło logowania zgodne z polityką bezpieczeństwa, a następnie wybrać przycisk Zmień hasło.
Po zatwierdzeniu zmiany hasła pojawi się identyfikator logowania, który jest niezbędny do kolejnych logowań, dlatego należy go zapisać lub zapamiętać.
Należy następnie zaznaczyć pole Zapamiętałem swój numer identyfikatora i chcę kontynouwać, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj.
Po kliknięciu w przycisk nastąpi zalogowanie do systemu.
  • Logowanie przy pomocy identyfikatora i hasła startowego SMS
Aby zalogować się pierwszy raz do systemu znając identyfikator i hasło startowe należy w polu Logowanie do systemu wprowadzić swój identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.
Na numer telefonu zaufanego w momencie wybrania przycisku Dalej jest wysyłane hasło startowe. Należy wpisać je na kolejnym ekranie i wybrać przycisk Zaloguj się.
Kolejne krok - Zmiana hasła dostępu - i następne są już identyczne jak w przypadku wybrania opcji Pierwsze logowanie.

Do zalogowania do systemu PekaoBiznes24 niezbędny jest identyfikator oraz ustalone podczas pierwszego logowania hasło.

Na stronie http://www.pekaobiznes24.pl w oknie Logowanie do systemu należy wpisać identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.

Wyświetlona zostanie strona, na której należy wpisać hasło. Jest to tzw. hasło maskowane - system podczas każdego logowania losowo wybiera znaki z hasła, które należy uzupełnić. System może wyświetlić mniej znaków niż ma hasło, należy wóczas wprowadzić odpowiednie znaki z hasła w puste pola a pozostałe pominąć.

Poniżej przykład uzupełnienia wymaganych przez system pól dla hasła MojeHasło123#. Dla zobrazowania przykładu na poniższym obrazku wprowadzone znaki z hasła podane są w formie jawnej. Podczas logowania, ze względów bezpieczeństwa, są one zastępowane symbolem kropki.

Po uzupełnieniu wszystkich znaków należy wybrać przycisk Dalej.

 

Rachunki bieżące, kredytowe, rachunki kart kredytowych

Użytkownik może wyświetlać podsumowania sald dostępnych i sald księgowych dla tych rachunków, szczegółowe informacje o rachunkach, o zrealizowanych płatnościach oraz generować wyciągi i raporty.

Rachunki depozytowe (lokaty)

Klient PekaoBiznes24 może zakładać lokaty standardowe oraz zrywać lokaty, przeglądać rachunki depozytowe i ich historię, sprawdzać warunki i oprocentowanie lokat z oferty Banku Pekao SA.

Przelewy krajowe i zagraniczne

Przelewy z preferencyjnym kursem walutowym, przelewy z datą przyszłą, przelewy zdefiniowane i zaufane. Przelewy oznaczone flagą "zaufane" nie wymagają dodatkowej autoryzacji kodem SMS. Jako "zaufany" może być oznaczony również kontrahent.
System umożliwia zbiorcze podpisywanie i wysyłanie przelewów. Na każdym etapie pracy z przelewem dostępna jest informacja, w jakiej fazie przygotowania lub realizacji znajduje się dana operacja. Historię dokonywanych przelewów można przeglądać dzięki zaawansowanych opcjom wyszukiwania.

Przelewy SEPA

SEPA (ang.: Single Euro Payments Area) to paneuropejski program budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. System SEPA ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, w ramach którego przedsiębiorcy, jak również Klienci indywidualni, będą mieli możliwość realizowania płatności w sposób łatwy, szybki i bezpieczny. Program SEPA obejmuje państwa Unii Europejskiej wraz z Islandią, Norwegią, księstwem Liechtenstein i Szwajcarią (łącznie 31 państw Europy).

Bank Pekao S.A. umożliwia swoim Klientom wysyłanie oraz otrzymywanie przekazów SEPA.

System SEPA obejmuje płatności w Euro zlecane w opcji kosztowej SHA (koszty przelewu dzielone są pomiędzy Zleceniodawcę i Beneficjenta), waluta rachunku uznawanego kwotą płatności może być dowolna.

 

Autodealing i moduł dealingowy

Możliwość zlecania przelewów po kursie preferencyjnym, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy i dostarczania ich do oddziału Banku. Kurs preferencyjny jest oferowany przez Bank w trybie on-line w trakcie realizacji przelewu.
Funkcja autodealingu jest dostępna podczas wykonywania transakcji walutowych: przelewów zagranicznych, przewalutowań między rachunkami. Instrukcja

Upoważnieni użytkownicy systemu mogą skorzystać również z modułu dealingowego. Umożliwia on realizowanie przewalutowań pomiędzy rachunkami własnymi firmy po preferencyjnych kursach. Wejście do modułu autoryzowane jest kluczem elektronicznym zaśprzelewalutowania w ramach modułu wykonywane są bez dodaktowej autoryzacji.

 

Doładowania telefonów

Klienci korzystający z PekaoBiznes24 mogą z rachunku firmowego bezpłatnie doładowywać konto karty pre-paid telefonu komórkowego. 

Konto karty pre-paid zostaje doładowane nowymi środkami do trzech minut po obciążeniu rachunku kwotą doładowania. 

Szczegółowe informacje odnośnie doładowań kwot doładowań, obsługiwanych operatorów, aktualnych promocji oraz możliwości otrzymania elektronicznej faktury można odnaleźć tutaj

eFaktury

eFaktury to nowoczesna i szybka forma opłacania rachunków. Klienci Banku Pekao S.A. mogą otrzymywać od dostawców rachunki oraz faktury poprzez system PekaoBiznes24 w formie elektronicznej zamiast papierowej.

Sprawdź listę wystawców faktur oraz sposób aktywowania usługi.

Grupy kontrahentów

Zarządzanie danymi kontrahentów zgodnie z potrzebami firmy, definiowanie grup kontrahentów, nadawanie nazw grupom, zmiana przyporządkowania kontrahentów do grup, udostępnianie stworzonych grupy innym użytkownikom w firmie.

Import i eksport danych - skrócenie procesu przygotowania płatności firmowych

Import i eksport to funkcjonalności, które pozwalają na wymianę danych między systemem PekaoBiznes24 a innymi, zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w firmie i szybkie wczytanie do systemu lub wysłanie z systemu informacji, takich jak zlecenia przelewu (np. krajowe, do ZUS lub US), historia operacji lub dane kontrahentów.

Słowniki - bazy danych

Słowniki dostarczone przez Bank Pekao S.A. to kursy średnie walut, kursy Pekao, wykaz banków krajowych i zagranicznych. Słowniki stworzone przez użytkowników to słowniki kontrahentów, opisów operacji oraz lista "Moje ZUS-US" zbudowana w oparciu o bazę urzędów udostępnioną przez Bank Pekao SA.

Moduł komunikacyjny - wymiana wiadomości oraz otrzymywanie powiadomień, kalendarz

Użytkownik może otrzymywać wiadomości redagowane przez innych użytkowników PekaoBiznes24, powiadomienia subskrybowane oraz informacje o zdarzeniach dotyczących operacji na rachunkach lub zdarzeniach systemowych oraz decydować, o których z nich chce być informowany. Wygenerowane powiadomienia są przesyłane wybranym kanałem informacyjnym (e-mail lub SMS). Powiadomienia e-mail lub sms mogą informować o udanych i nieudanych próbach logowania, o zablokowaniu usługi, wydaniu pakietu startowego, zrealizowanych zleceniach, przelewach oczekujących na komplet podpisów oraz także o terminach wprowadzonych do kalendarza.

Personalizacja ustawień

Dostosowanie ustawień systemu do własnych potrzeb: indywidualne ustawienia sposobu logowania, wyglądu strony głównej, sposobu wyświetlania pomocy, odbierania wiadomości, zakresu otrzymywanych powiadomień i informacji, wybór języka (polski lub angielski), wskazanie domyślnego klucza do podpisywania zleceń, domyślnego rachunku transakcji.

1. Oprogramowanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

1. Oprogramowanie

Rekomendowane systemy operacyjne oraz przeglądarki do korzystania z systemu PekaoBiznes24.

  • Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Firefox - najnowsza 32 bitowa wersja przeglądarki
- Internet Explorer - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
- Opera 12.X
  • Linux
- Firefox - najnowsza wersja przeglądarki
  • MacOS od wersji 10.9
- Safari - najnowsza wersja przeglądarki
- Firefox - najnowsza wersja przeglądarki
 
System PekaoBiznes24 jest przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej.
Powrót do listy  
2. Konfiguracja przeglądarki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2. Konfiguracja przeglądarki

Właściwa konfiguracja przeglądarek jest niezbędna do prawidłowej pracy systemu - instrukcja konfiguracji.
 
Wykonywanie przelewów i autoryzacja zleceń wymaga również zainstalowania komponentu obsługującego podpisywanie dyspozycji w systemie.

Powrót do listy  
3. Instalacja komponentu kryptograficznego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

3. Instalacja komponentu kryptograficznego

Komponent w systemie PekaoBiznes24 to niewielki i całkowicie bezpieczny dodatek wystawiany przez Bank Pekao S.A., instalujący się w przeglądarce internetowej użytkownika systemu. Komponent jest niezbędny do podpisywania zleceń i umożliwia generowanie kluczy używanych do autoryzacji operacji - instrukcja instalacji

Powrót do listy  
4. Sterowniki do obsługi kart procesorowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

4. Sterowniki do obsługi kart procesorowych

Sterowniki są przeznaczone do czytnika kart mikroprocesorowych. System operacyjny bez instalacji sterowników nie rozpozna nowego urządzenia. Sterowniki może zainstalować tylko użytkownik posiadający prawa administratora do komputera, na którym są instalowane.

Dostępne sterowniki:

Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Pomoc techniczna
  Sterowniki do kart
  Instrukcje
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt