Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM

Bank Pekao S.A. oferuje różnorodne wsparcie związane z projektami, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. W ofercie Banku znajdują się zarówno specjalne produkty bankowe przygotowane z myślą o inwestycjach unijnych, jak i profesjonalne doradztwo i usługi informacyjne. 


Unia Europejska rozpoczęła przekazywanie pomocy dla Polski już w roku 1990. Do 1999 r. jedynym źródłem finansowania polskich projektów był program Phare. W latach 2000-2003 oprócz programu Phare, funkcjonowały również programy SAPARD oraz ISPA.

Wejście Polski do Unii Europejskiej skutkowało znaczącym rozszerzeniem możliwości realizacji projektów ze wsparciem ze strony UE. Na lata 2004-2006 w budżecie wspólnotowym zapisano dla Polski kwotę prawie 13 miliardów euro z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, w kolejnym budżecie na lata 2007-2013 było to już ponad 67 miliardów euro. Dodatkowo Polska otrzymała ponad 13 mld euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 0,7 mld euro z programu wsparcia rybołówstwa.


Lata 2014-2020

W ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020 na działania rozwojowe przeznaczono 453 miliardy euro. Środki te są zgrupowane w trzech głównych obszarach:

1. Polityka spójności społeczno-gospodarczej (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności) - 352 mld euro,

2. Rozwój obszarów wiejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich; bez dopłat bezpośrednich) - 95,6 mld euro,

3. Rybołówstwo (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) - 5,75 mld euro.


Zdecydowanie największym beneficjentem tych środków będzie Polska. Do naszego kraju trafi ponad 89 miliardów euro (wobec 81,2 mld euro w ramach budżetu 2007-2013), co stanowi prawie 20% całego budżetu unijnego przeznaczonego na działania pro-rozwojowe:

1. W ramach polityki spójności - 77,6 mld euro
2. W ramach rozwoju obszarów wiejskich - 10,9 mld euro
3. W ramach rybołówstwa - 0,53 mld euro

Środki przyznane Polsce będą wdrażane w oparciu o programy operacyjne zarządzane zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym.

Kredyt UNIA

Kredyt "Unia" to najpopularniejszy produkt bankowy wykorzystywany przez beneficjentów funduszy unijnych.
Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych. 
Kredytem Unia można sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych np. Mechanizm Norweski, Mechanizm EOG.

Bank Pekao S.A. oferuje dwa rodzaje Kredytu Unia: Kredyt inwestycyjny Unia oraz Kredyt obrotowy Unia.

Kredyt inwestycyjny Unia

Kredyt inwestycyjny Unia przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE (np. zakup maszyn i urządzeń, budowa lub zakup nieruchomości itp.).

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych. 

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji. 

Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres 10 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR. 

Korzyści:
 • promesa ważna aż 9 miesięcy, 
 • preferencyjne warunki cenowe (marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych), 
 • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, 
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych, 
 • możliwość odpisania odsetek od podatku, 
 • miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku, 
 • dogodny system spłaty.


Kredyt obrotowy Unia

Kredyt obrotowy Unia w rachunku kredytowym przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty inne niż inwestycyjne. Mogą z niego korzystać np. beneficjenci projektów badawczo-rozwojowych lub szkoleniowych.

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 40% udział własny od wartości netto projektu.

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu projektu.

Okres kredytowania:
Kredyt obrotowy jest udzielany na okres do 3 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR.

Korzyści:
 • możliwość finansowania kredytem wydatków w projektach badawczo-rozwojowych lub szkoleniowych,
 • promesa ważna aż 9 miesięcy, 
 • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, 
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych, 
 • możliwość odpisania odsetek od podatku,
 • dogodny system spłaty.

Kredyt Technologiczny

Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt Technologiczny) to instrument wsparcia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacyjnych inwestycji technologicznych. Kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej ze środków UE.

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia, którą wdraża przedsiębiorca z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Bank Pekao S.A. udziela Kredytów Technologicznych z przeznaczeniem na innowacje technologiczne, spłacanych częściowo w formie premii techologicznej na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje techologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 25% udział własny od wartości netto projektu inwestycji, z czego 20% ze środków prywatnych przedsiębiorcy. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych.

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji.

Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres 10 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN.

Korzyści:

 • Kredyt Technologiczny umożliwia finansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii,
 • Kredyt Technologiczny jest spłacany częściowo premią technologiczną ze środków UE - do 6 mln PLN i do 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zależności od województwa, w którym ma miejsce inwestycja oraz od status firmy (mikro i małe lub średnie przedsiębiorstwo). 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Usługi informacyjne i doradcze

Pracownicy Banku Pekao S.A. oferują zaawansowane usługi informacyjno-doradcze. Podmioty ubiegające się o pozyskanie dotacji mogą otrzymać informacje dotyczące źródeł pozyskania środków pomocowych, dostępnych kwot dotacji oraz kryteriów decydujących o przyznaniu dofinansowania, jak również możliwości finansowania projektów z wykorzystaniem instrumentów bankowych.
W każdym z województw współpracujemy z firmami doradczymi.

Wydzielony rachunek bankowy

Wszystkie płatności w ramach każdego projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE muszą odbywać się poprzez rachunek bankowy.

Bank oferuje wyodrębniony rachunek pomocniczy służący do przeprowadzania wszelkich płatności związanych z projektem współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Wyodrębnione rachunki dla danego projektu mogą być prowadzone zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych. Przedsiębiorcy mogą także w wygodny sposób wymieniać walutę w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.


Gwarancje i poręczenia

Ponieważ środki z funduszy unijnych są zaliczane do sektora finansów publicznych, wykonawcy znaczącej części projektów finansowanych z funduszy unijnych są wybierani w drodze przetargów. Oznacza to zapotrzebowanie na gwarancje wadialne. Umowy dotacyjne, podpisywane pomiędzy instytucją wdrażającą dany program, a beneficjentem, jak również umowy pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą projektu mogą być zabezpieczane gwarancją dobrego wykonania umowy.

Toolbox
  Infolinia
  Tabela opłat i prowizji
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt