Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY Z GWARANCJAMI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (EFI) DLA START-UPÓW


W ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych ("EaSI") Bank Pekao S.A. podpisał dwie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na gwarantowanie kredytów.

Bank Pekao udziela kredytów objętych gwarancją EaSI dla start-upów (firm działających na ryku do 2 lat).

Gwarancją objęta jest kwota zarówno kapitału, jak i odsetek kredytowych.

Udzielane są następujące kredyty z gwarancjami EFI:
  • kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 20 000 PLN,
  • kredyty inwestycyjne do kwoty 105 050 PLN lub 25 000 EUR.

Kredyty z gwarancjami EFI udzielane są mikroprzedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność gospodarczą, tj.:

  • działającym w dniu zawarcia umowy kredytu przez okres nie dłuższy niż 2 lata,
  • które wystawiły co najmniej 1 fakturę/1 rachunek/1 paragon zapłacony przez kontrahenta /odbiorcę,
  • lub udokumentowały swoją działalność ewidencją utargów lub raportem z kasy fiskalnej.
Klient może skorzystać z kilku kredytów, przy czym łączna wartość kredytów nie może przekroczyć 105 050 PLN lub 25 000 EUR.

Objęcie kredytów gwarancją EaSI ma na celu finansowanie mikroprzedsiębiorstw, które ze względu na czynniki ryzyka związane między innymi z krótkim stażem działalności, nie są w stanie uzyskać standardowego kredytowania.

Zachęcamy do odwiedzenia placówek Banku oraz do skontaktowania się z Doradcą dla firm w celu zapoznania się ze szczegółami finansowania przez Bank z wykorzystaniem gwarancji EFI.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach systemu gwarancji ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") oraz w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) ustanowionego w ramach planu inwestycyjnego dla Europy. Celem EFIS jest wspieranie finansowania i prowadzenia inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zwiększanie dostępu do finansowania.

Szczegółowe informacje o programie EaSI: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl

Gwarancje EFI nie stanowią pomocy publicznej.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt