Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Nawet w firmach o dobrej kondycji finansowej może przejściowo brakować środków obrotowych na rachunku lub w kasie. W takiej sytuacji, kredyt w rachunku bieżącym daje możliwość dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytu udzielonego przez Bank. W okresie obowiązywania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku, każdorazowo, maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Oznacza to, że każde zasilenie rachunku powoduje ponowne zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów.

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym jest uzależniona od rocznych przychodów ze sprzedaży i nie może przekroczyć 20% sumy przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy lub za okres prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż
12 miesięcy.

Kredyt jest udzielany w PLN, na okres do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.


Korzyści:

  • indywidualnie ustalany limit zadłużenia oraz zabezpieczenie kredytu,
  • szybki sposób dofinansowania działalności gospodarczej,
  • wygodny i elastyczny sposób spłaty.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt