KREDYT ZALICZKA

Przeznaczony jest na zaliczkowe finansowanie faktur wystawionych przez firmę, to znaczy częściowe finansowanie należności, które przysługują firmie za sprzedane kontrahentom towary i usługi. Kwota wykorzystanego kredytu spłacana jest ze środków, które wpływają na wydzielony rachunek do spłat (odrębny dla każdego kontrahenta) tytułem zapłaty za fakturę. Kredyt może być wykorzystywany przez kredytobiorcę tego samego dnia albo w następnym dniu roboczym, po zaakceptowaniu przez Bank kopii faktur VAT, w kwocie stanowiącej określony procent wartości faktur VAT (nawet do 80%), ustalony w umowie kredytu, do daty zapłaty za fakturę przez odbiorcę towaru.

Kredyt może zostać udzielony firmie, która:

  • jest podatnikiem VAT,
  • okaże faktury, których terminy płatności odroczone są na okres od 14 do 90 dni (faktury krajowe) oraz od 14 do 120 dni (faktury zagraniczne),
  • przedstawi do akceptacji Banku wykaz kontrahentów handlowych (dłużników).

Maksymalna wysokość kredytu Zaliczka wynosi 35% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy.

Kredyt ma charakter odnawialny, udzielany jest w PLN z możliwością wykorzystania kredytu na finansowanie faktur w walucie obcej oraz walutach wymienialnych (EUR, USD,GBP,CHF), a jego okres wykorzystania (tj. okres składania faktur) wynosi 12 miesięcy.

Korzyści:

  • kwota kredytu nawet do 35% przychodów rocznych ze sprzedaży,
  • wcześniejszy dostęp do środków za sprzedane towary,
  • niskie oprocentowanie kredytu,
  • monitorowanie przez Bank terminów płatności faktur,
  • prosta forma zabezpieczenia spłaty kredytu.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty