Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE


Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt Technologiczny) to instrument wsparcia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacyjnych inwestycji technologicznych. Kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej ze środków UE.

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia, którą wdraża przedsiębiorca z wykorzystaniem Kredytu Technologicznego to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Bank Pekao S.A. udziela Kredytów Technologicznych z przeznaczeniem na innowacje technologiczne, spłacanych częściowo w formie premii techologicznej na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje techologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki, które można sfinansować kredytem na innowacje technologiczne, m.in.:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków.

Kwota kredytu :
Uzależniona jest od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji.

Udział środków własnych :
Wymagany jest minimum 25% udział własny od wartości netto projektu inwestycji, z czego 20% ze środków prywatnych przedsiębiorcy. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych. 

Okres kredytowania :
Kredyt technologiczny może być udzielony na okres do 10 lat.

Waluta kredytu :
PLN


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

 

  • umożliwia finansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii,
    •  jest spłacany częściowo premią technologiczną ze środków UE - do 6 mln PLN i do 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zależności od województwa, w którym ma miejsce inwestycja oraz od status firmy (mikro i małe lub średnie przedsiębiorstwo). 
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt