Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POZOSTAŁE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW

Bank uzależnia warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt, od:

  • zdolności kredytowej wnioskodawcy,
  • oceny przedsięwzięcia, w związku z którym wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o kredyt,
  • formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o kredyt:

  • dokumenty potwierdzające formę prawną i zakres prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku bieżącego w Banku Pekao S.A.,
  • dokumenty dotyczące potwierdzenia praw do zaciągania zobowiązań wobec Banku oraz wielkości i charakteru tych zobowiązań,
  • dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno - finansowej Klienta,
  • dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu,
  • biznesplan dotyczący inwestycji,
  • zawarte kontrakty i umowy na realizację inwestycji,
  • udokumentowanie posiadania środków własnych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

Oprocentowanie:
Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w stosunku rocznym (według zmiennej stopy procentowej) i pobierane w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania kredytów złotowych ustalana jest na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Wysokość oprocentowania kredytów w walucie wymienialnej ustalana jest na podstawie stawki bazowej dla waluty kredytu (LIBOR, EURIBOR) oraz marży Banku.

W przypadku inwestycyjnych kredytów preferencyjnych, w których część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wysokość oprocentowania ustalana jest na podstawie stawki 3M WIBOR zmieniającej się 4 razy w ciągu roku, powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytów:
Jako zabezpieczenie spłaty kredytów Bank przyjmuje zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji, np. hipotekę na kredytowanej nieruchomości lub zastaw rejestrowy, przewłaszczenie i cesję praw z polisy ubezpieczeniowej.

Natomiast w przypadku kredytów inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji unijnych, konieczny jest również przelew na Bank wierzytelności wynikających z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a Instytucją Wdrażającą dane Działanie ze środków pomocowych.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt