Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

TERMINOWE TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE KURS WYMIANY

Dlaczego zarządzanie ryzykiem walutowym jest takie ważne ?

Brak świadomości występowania ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie lub złe zabezpieczanie takiego ryzyka może doprowadzić firmę do kłopotów finansowych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej firmy działają na bardzo konkurencyjnym rynku, w którym nie mogą sobie pozwolić na przerzucenie w całości ryzyka kursowego na klientów, muszą się więc zabezpieczać. Pomimo świetnych wyników sprzedaży firma, która się nie zabezpiecza, może mieć słabe wyniki finansowe, a czasem nawet stratę z powodu ujemnych różnic kursowych, które niwelują marże uzyskane ze sprzedaży.
Zmienność rynku walutowego jest obecnie na tyle duża i nieprzewidywalna, że bez odpowiedniej wiedzy firmy nie są w stanie samodzielnie zminimalizować różnic kursowych. Między innymi dlatego Bank Pekao S.A. przygotował rozwiązania dla firm, które narażone są na ryzyko walutowe.

Transakcja Forward

Transakcja Forward jest to transakcja kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty w ściśle określonym dniu w przyszłości, po kursie terminowym, z góry ustalonym w dniu zawarcia transakcji.

Zawierając transakcję Forward Bank i Klient ustalają stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy Forward oraz datę realizacji (rozliczenia) transakcji w przyszłości.

Klient najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozliczenia transakcji Forward może podjąć decyzje o formie rozliczenia transakcji. Rozliczenie to może nastąpić w jednej z dwóch możliwych form:

Brutto - gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez fizyczną dostawę waluty,

Netto - gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez rozliczenie różnicy wynikającej z porównania kursu terminowego z kursem odniesienia przemnożonej przez wartość transakcji w walucie. Kursem odniesienia jest fixing NBP ustalony dla danej waluty na dwa dni robocze przed datą rozliczenia transakcji.

Opcja walutowa

Opcja walutowa jest umową pomiędzy dwiema stronami, w której wystawca opcji daje nabywcy prawo (jest to prawo a nie obowiązek) do zawarcia w przyszłości transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną.

Co to jest opcja call?

Opcja call daje nabywcy prawo do kupna waluty w przyszłości.

Co to jest opcja put?

Opcja put daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty w przyszłości.

Kiedy opcje są realizowane?

Opcje trzymane do zapadalności realizowane są automatycznie, gdy kurs opcyjny jest korzystniejszy od fixingu NBP obowiązującego na dzień zapadalności opcji. Wtedy też Klient decyduje o formie rozliczenia - brutto lub netto.

Jak ustalany jest kurs opcyjny?

Kurs opcyjny ustalany jest dwojako: albo określany przez Klienta, a wtedy Bank podaje wysokość premii albo Klient podaje ile chciałby za daną opcję zapłacić, a wtedy Bank podaje kurs opcyjny odpowiadający wymienionej premii.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt