Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GWARANCJA BANKOWA

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji.

Zobowiązanie to opiewa na określoną kwotę lub górną granicę kwoty, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji. Gwarancja bankowa zabezpiecza zobowiązania umowne ściśle według jej treści.

Z punktu widzenia przedmiotu transakcji Bank Pekao SA wystawia następujące rodzaje gwarancji:

 • gwarancje spłaty kredytu,
 • gwarancje zapłaty za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
 • gwarancje zapłaty długu celnego,
 • gwarancje pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
 • gwarancje zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancje zapłaty akredytywy,
 • gwarancje przetargowe (wadialne),
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu,
 • gwarancje zapłaty za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • gwarancje zapłaty weksla,
 • gwarancje tranzytowe.

Bank prowadzi obsługę gwarancji bankowych w zakresie:

 • wystawiania gwarancji na zlecenie klientów,
 • awizowania gwarancji banków zagranicznych,
 • wystawiania gwarancji własnych na zlecenie banków zagranicznych.

Korzyści:

 • zabezpieczenie płatności
 • ułatwienie wejścia na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia się
 • pewność dla Beneficjenta gwarancji, że w przypadku nie wypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, Bank gwarant wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt