Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

TRANSAKCYJNE INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

akredytywa stand-by

Akredytywa stand-by jest rodzajem gwarancji bankowej i uruchamiana zostaje tylko w momencie odmowy uregulowania zapłaty przez zleceniodawcę. Zawiera ona zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeśli zleceniodawca (importer) nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony towar lub usługę.
Zalecana jest w sytuacji, kiedy żądaniu zapłaty towarzyszy duża ilość specjalistycznych dokumentów handlowych, potwierdzających realizację dostawy towaru.
Polecana jest również firmom utrzymującym relacje handlowe z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz innych krajów Dalekiego Wschodu, gdzie nie funkcjonują gwarancje bankowe stosowane w Europie.
Nie jest instrumentem płatniczym, pełni tylko funkcję zabezpieczającą.

Korzyści dla eksportera:

jest skuteczną formą zabezpieczenia się przed ryzykiem nie otrzymania zapłaty

Korzyści dla importera:

pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności,
umożliwia określenie wykazu wymaganych dokumentów,
pozwala zminimalizować ryzyko otrzymania wadliwego towaru poprzez zażądanie przedłożenia dodatkowych certyfikatów.

gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji.

Zobowiązanie to opiewa na określoną kwotę lub górną granicę kwoty, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z gwarancji. Gwarancja bankowa zabezpiecza zobowiązania umowne ściśle według jej treści.

Z punktu widzenia przedmiotu transakcji Bank Pekao SA wystawia następujące rodzaje gwarancji:

 • gwarancje spłaty kredytu,
 • gwarancje zapłaty za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi,
 • gwarancje zapłaty długu celnego,
 • gwarancje pokrycia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej,
 • gwarancje zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancje zapłaty akredytywy,
 • gwarancje przetargowe (wadialne),
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu,
 • gwarancje zapłaty za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • gwarancje zapłaty weksla,
 • gwarancje tranzytowe.

Bank prowadzi obsługę gwarancji bankowych w zakresie:

 • wystawiania gwarancji na zlecenie klientów,
 • awizowania gwarancji banków zagranicznych,
 • wystawiania gwarancji własnych na zlecenie banków zagranicznych.

Korzyści:

 • zabezpieczenie płatności
 • ułatwienie wejścia na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia się
 • pewność dla Beneficjenta gwarancji, że w przypadku nie wypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, Bank gwarant wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz.

awal

Awal jest to zobowiązanie Banku do zapłaty całości lub części sumy wekslowej w przypadku, gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia, nie zapłaciła za weksel. Podstawą udzielenia awalu jest zlecenie przedsiębiorcy, które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności oraz upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy.
Awal może być udzielony przez Bank na wekslu zupełnym oraz na wekslu niezupełnym (in blanco).
Poręczenia na wekslu zupełnym mogą być udzielone na zlecenie dłużnika wekslowego będącego podmiotem gospodarczym i w granicach tego zlecenia. Bank udziela poręczeń na wekslach zupełnych trasowanych i na wekslach własnych.
Awale udzielane na wekslach in blanco mogą zabezpieczać:

 • spłatę kredytu,
 • zapłatę za zakupione towary lub usługi,
 • zapłatę cła.
Formę i zakres awalu określają przepisy prawa wekslowego obowiązujące w kraju, w którym został on udzielony.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt