Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

Akredytywa dokumentowa (importowa) jest to transakcja zabezpieczająca płatność za towar w operacjach handlu zagranicznego. Przedmiotem akredytywy są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli). Korzystanie z akredytywy dokumentowej polecane jest szczególnie w sytuacji, gdy zostają nawiązane kontakty handlowe z nowymi partnerami handlowymi, którzy nie znają się zbyt dobrze lub nie mają do siebie zaufania oraz gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Akredytywa w większym stopniu zabezpiecza interesy stron (ogranicza ryzyko) niż inkaso, które jest transakcja prostszą.

Zleceniodawcą akredytywy jest importer, który składa do Banku zlecenie otwarcia akredytywy. Bank otwierając akredytywę na zlecenie importera podejmuje wobec eksportera zobowiązanie, że po spełnieniu przez niego określonych w akredytywie warunków dokona zapłaty na jego rzecz. Bank eksportera po otrzymaniu od Banku importera akredytywy, prezentuje ją eksporterowi, potwierdza i negocjuje płatność. Eksporter natomiast, po otwarciu na jego rzecz akredytywy uzyskuje pewność otrzymania zapłaty po przedstawieniu dokumentów eksportowych zgodnych z warunkami akredytywy.

Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę sprzedaży (fakturę), jednak jest zobowiązaniem niezależnym od tej umowy.

Akredytywa schemat

 

Strony akredytywy:

 • Importer (zleceniodawca),
 • Bank Importera (otwierający),
 • Bank eksportera (pośredniczący),
 • Eksporter (beneficjent akredytywy).

Bank Pekao S.A. rozlicza także akredytywy eksportowe, w której klient występuje jako eksporter w transakcji handlowej, a w operacji bankowej jako beneficjent, na rzecz którego (po spełnieniu określonych warunków) przekazywane są środki za prezentowane dokumenty.

Korzyści dla importera:

 • możliwość określenia wykazu dokumentów wymaganych w akredytywie,
 • zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy,
 • możliwość odrzucenia dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy),
 • minimalizacja ryzyka otrzymania wadliwego towaru przez żądanie przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. certyfikatu wystawionego przez niezależną instytucję kontrolną,

Korzyści dla eksportera:

 • minimalizacja ryzyka handlowego np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu lub odmowy zapłaty po odbiorze towaru,
 • pewność otrzymania zapłaty za przedłożone dokumenty, zgodne z warunkami akredytywy, nawet w przypadku niewypłacalności importera,
 • w przypadku akredytywy nieodwołalnej, wprowadzenie każdej zmiany warunków akredytywy przez importera wymaga zgody wszystkich uczestników transakcji, w tym również beneficjenta,
 • w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności możliwość dyskontowania należności.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt