Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZAGRANICZNE TRANSAKCJE HANDLOWE

polecenie wypłaty (przekaz zagraniczny)

Polecenie wypłaty jest najprostszą formą rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym, w ramach której Bank, działając na zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagranicznemu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy. Polecenia wypłaty są nieuwarunkowane zawierające dyspozycję dokonania wypłaty na rzecz beneficjenta bez warunków dodatkowych, bądź uwarunkowane uzależniające dokonanie wypłaty na rzecz beneficjenta od spełnienia przez niego warunków określonych przez zleceniodawcę w poleceniu wypłaty.

W ofercie Banku występują następujące rodzaje przekazów:

importowe (polecenia wypłaty za granicę) - wystawione przez Bank zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty beneficjentowi,

eksportowe (polecenie wypłaty z zagranicy) - otrzymane przez Bank z banku zagranicznego w celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty beneficjentowi.

Polecenia wypłaty mogą być realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT oraz systemu EuroELIXIR.

czek

Czek jest dokumentem zawierającym bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanej osoby lub na rzecz okaziciela. Termin przedstawienia czeku do zapłaty reguluje prawo kraju płatnika. Czek jest płatny za okazaniem. Może być wystawiony jako imienny, na określonego remitenta (osobę, na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie z weksla) oraz na okaziciela.
W handlu międzynarodowym znajdują zastosowanie czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.
Bank sprzedaje czeki bankierskie wystawione na blankietach własnych oraz banków zagranicznych.
Czek bankierski wystawiony na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta może być:

 • wydany zleceniodawcy w celu przekazania go beneficjentowi,
 • wysłany drogą pocztową pod wskazany adres beneficjenta lub jego banku,
 • wystawiony i wysłany do beneficjenta przez bank korespondent na podstawie zlecenia SWIFT.

Czeki mogą być przez Bank Pekao S.A. skupowane lub przyjmowane do inkasa.

 • Skup czeku - jest to operacja bankowa, w wyniku której następuje nabycie przez Bank czeku i wypłacenie podawcy sumy czekowej,
 • Inkaso czeków - jest to operacja bankowa, w wyniku której następuje przejęcie czeku przez Bank (z przekazaniem Podawcy zapłaty po jej otrzymaniu).

Czeki:

 • umożliwiają obrót bezgotówkowy,
 • mogą być wystawiane imiennie lub na okaziciela,
 • pozwalają zapłacić bezpośrednio kontrahentowi, bez pośrednictwa innych Banków.

inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe jest to warunkowa forma płatności stosowana w rozliczeniach z zagranicznymi kontrahentami. Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli). Inkaso należy do najbardziej powszechnych form płatności w obrocie handlowym, ze względu na niskie koszty realizacji tej usługi, jednakże ze względu na uproszczoną dokumentację i ryzyko handlowe polecane jest bardziej do rozliczeń między zaufanymi kontrahentami.

Zleceniodawcą inkasa dokumentowego jest eksporter, który składa do swojego banku zlecenie realizacji inkasa wraz z dokumentami i instrukcją odnośnie trybu prezentacji ich płatnikowi. Bank eksportera przesyła dokumenty do banku inkasującego, który informuje importera o warunkach wydania dokumentów. Po spełnieniu tych warunków przez importera bank inkasujący wydaje dokumenty. Po zainkasowaniu kwoty bank inkasujący przesyła należność otrzymaną od importera do banku eksportera celem uznania rachunku zleceniodawcy inkasa (eksportera).

 

Inkaso - schemat


Strony inkasa:

 • zleceniodawca (eksporter), składający w banku zlecenie inkasowe z załączonymi dokumentami towarowymi,
 • Bank zleceniodawcy przyjmujący od eksportera dokumenty i przesyłający je z własnym zleceniem inkasowym do zagranicznego banku inkasującego,
 • bank inkasujący (bank importera), będący bankiem płatnika w kraju płatnika, który wydaje mu dokumenty po zainkasowaniu należności lub spełnieniu przez płatnika innych warunków zawartych w zleceniu inkasowym,
 • płatnik (importer), wykupujący inkasowane dokumenty.

Bank Pekao S.A. oferuje następujące typy inkasa ze względu na:

 • rodzaj prezentowanych dokumentów:
  • inkaso finansowe - weksle, traty,
  • inkaso dokumentowe - dokumenty handlowe.
 • terminy płatności:
  • inkaso gotówkowe - dokumenty za zapłatę a vista,
  • inkaso terminowe - zapłata w terminie określonym na wekslu trasowanym.

Korzyści dla eksportera:

 • pomoc Banku w uzyskaniu zapłaty,
 • możliwość dokonania dyskonta weksli we własnym banku,
 • możliwość wyboru banku inkasującego, który będzie żądał zapłaty od importera,
 • pewność, że importer nie wejdzie w posiadanie towaru przed wykupieniem dokumentów handlowych reprezentujących towar, zawierających komplet dokumentów (lub zaakceptowaniem traty - w przypadku inkasa akceptacyjnego).

Korzyści dla importera:

 • możliwość skorzystania z odroczenia płatności, nie wymaga angażowania z góry środków finansowych,
 • możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty po zaakceptowaniu traty terminowej,
 • możliwość podjęcia decyzji o zapłacie za dokumenty lub akceptacji traty na podstawie zaprezentowanych dokumentów,
 • możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty po zaakceptowaniu traty terminowej.

akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa (importowa) jest to transakcja zabezpieczająca płatność za towar w operacjach handlu zagranicznego. Przedmiotem akredytywy są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli). Korzystanie z akredytywy dokumentowej polecane jest szczególnie w sytuacji, gdy zostają nawiązane kontakty handlowe z nowymi partnerami handlowymi, którzy nie znają się zbyt dobrze lub nie mają do siebie zaufania oraz gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Akredytywa w większym stopniu zabezpiecza interesy stron (ogranicza ryzyko) niż inkaso, które jest transakcja prostszą.

Zleceniodawcą akredytywy jest importer, który składa do Banku zlecenie otwarcia akredytywy. Bank otwierając akredytywę na zlecenie importera podejmuje wobec eksportera zobowiązanie, że po spełnieniu przez niego określonych w akredytywie warunków dokona zapłaty na jego rzecz. Bank eksportera po otrzymaniu od Banku importera akredytywy, prezentuje ją eksporterowi, potwierdza i negocjuje płatność. Eksporter natomiast, po otwarciu na jego rzecz akredytywy uzyskuje pewność otrzymania zapłaty po przedstawieniu dokumentów eksportowych zgodnych z warunkami akredytywy.

Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę sprzedaży (fakturę), jednak jest zobowiązaniem niezależnym od tej umowy.

 

Akredytywa schemat


Strony akredytywy:

 • Importer (zleceniodawca),
 • Bank Importera (otwierający),
 • Bank eksportera (pośredniczący),
 • Eksporter (beneficjent akredytywy).

Bank Pekao SA rozlicza także akredytywy eksportowe, w której klient występuje jako eksporter w transakcji handlowej, a w operacji bankowej jako beneficjent, na rzecz którego (po spełnieniu określonych warunków) przekazywane są środki za prezentowane dokumenty.

Korzyści dla importera:

 • możliwość określenia wykazu dokumentów wymaganych w akredytywie,
 • zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy,
 • możliwość odrzucenia dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (zapłata następuje wyłącznie za dokumenty spełniające warunki akredytywy),
 • minimalizacja ryzyka otrzymania wadliwego towaru przez żądanie przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. certyfikatu wystawionego przez niezależną instytucję kontrolną,

Korzyści dla eksportera:

 • minimalizacja ryzyka handlowego np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu lub odmowy zapłaty po odbiorze towaru,
 • pewność otrzymania zapłaty za przedłożone dokumenty, zgodne z warunkami akredytywy, nawet w przypadku niewypłacalności importera,
 • w przypadku akredytywy nieodwołalnej, wprowadzenie każdej zmiany warunków akredytywy przez importera wymaga zgody wszystkich uczestników transakcji, w tym również beneficjenta,
 • w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności możliwość dyskontowania należności.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt