MISJA I WARTOŚCI

My, Pracownicy Banku Pekao
jesteśmy zdeterminowani do budowania wartości dla naszych Klientów.

Jako wiodący bank w Polsce uczestniczymy aktywnie w rozwoju społeczności,
w których żyjemy i w tworzeniu najlepszych miejsc pracy.

Dążymy do osiągania najwyższych standardów
i konsekwentnie staramy się wprowadzać proste rozwiązania.

Realizacja naszych zobowiązań pozwala nam budować
trwałą wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

Bank Pekao S.A. działa od 86 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej.

Model świadczenia usług Banku Pekao S.A. oparty jest na segmentacji, co oznacza, że:

  • W odniesieniu do klienta indywidualnego wydzielone są segmenty klientów detalicznych, zamożnych oraz bankowości prywatnej. Dla poszczególnych segmentów dostosowane są modele biznesowe, obejmujące określone poziomy usług i właściwą ofertę produktową, przy zapewnieniu roli opiekunów klienta w obsłudze klientów zamożnych i klientów bankowości prywatnej.
  • W odniesieniu do małych i mikro przedsiębiorstw (SME) zapewnione są profesjonalne produkty i usługi oferowane przez opiekunów tego segmentu klientów.
  • W odniesieniu do klientów korporacyjnych - wydzielone są segmenty średnich i dużych firm. Segmentacji dokonuje się z uwzględnieniem obrotów, sektorów gospodarki, typu własności (prywatna/publiczna, krajowa/międzynarodowa, inne). Taka segmentacja zapewni obecność Banku we wszystkich atrakcyjnych segmentach rynku. Klienci obsługiwani są przez doradców klienta, co pozwala na optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi. Doradcy klienta koncentrują się na zapewnianiu wysokiej jakości, efektywnej obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych narzędzi zarządzania sprzedażą.

Wspólne wartości są podstawą tożsamości Grupy UniCredit, jednej z czołowych europejskich grup finansowych, której istotnym ogniwem jest Bank Pekao S.A. Grupa UniCredit jest dumna ze swoich geograficznych i kulturowych korzeni, z których wyrasta jej wspólna tożsamość. Nawiązuje do nich misja Grupy, której ambicją jest wyróżniać się na rynku wyrazistą tożsamością dzięki wspólnym wartościom, akceptowanym przez wszystkich pracowników, wywodzących się z różnych kultur.

Aby stworzyć fundament kulturowej integracji społeczności liczącej 170 tysięcy pracowników w 23 krajach Europy i Azji Centralnej, we wszystkich jednostkach Grupy została wprowadzona Karta Zasad (UniCredit Integrity Charter), stanowiąca zbiór podstawowych wartości i zasad postępowania, których podstawą jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy.

Karta Zasad godzi dążenie do osiągania zysku, który jest warunkiem rozwoju i niezależności każdego przedsiębiorcy, z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych. Przedsiębiorstwo jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku w takim stopniu, w jakim uzasadnia to jego reputacja. Reputacja Grupy UniCredit opiera się na zaufaniu, odpowiedzialności za wyniki i wysokiej jakości działań, a podstawą systemu wartości Grupy jest uczciwość, warunkująca trwałe przekształcanie osiąganych zysków w wartość dla wszystkich, z którymi i dla których pracujemy, tj. klientów, akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów i lokalnych społeczności.


Karta Zasad uznaje uczciwość w relacjach społecznych za gwarancję zrównoważonego rozwoju, trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy. Identyfikuje wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z takich grup i wskazuje wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane w tych relacjach.

Do wartości, określonych jako fundament uczciwości, Karta zalicza: równe traktowanie, szacunek, wolność, przejrzystość, wzajemność i zaufanie. Wartości te, powszechnie wyznawane i przestrzegane przez pracowników, będą kształtować kulturę organizacyjną oraz wzmacniać wizerunek Banku, wyróżniający go na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Bank Pekao S.A. realizuje wartości Karty Zasad poprzez umacnianie zaufania w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy, dbałość o wysokie standardy działania i systematyczny, zrównoważony wzrost zysku.

  • Pracownikom zapewniamy równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.
  • Dbałość o interes klientów jest naczelną zasadą naszego działania. Chcemy być dla nich bankiem "pierwszego wyboru". Umacniamy ich zaufanie poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przejrzystość naszych działań, szacunek we wzajemnych relacjach, ochronę poufności informacji.
  • Kontrahentów (dostawców) traktujemy zawsze z szacunkiem, wyboru dostawców towarów i usług dokonujemy w sposób obiektywny i bezstronny.
  • Akcjonariuszom i inwestorom gwarantujemy trwały, zrównoważony wzrost zysków, wypracowywanych rzetelnie, z respektowaniem potrzeb pozostałych grup interesariuszy.
  • Zaangażowanie Banku wobec społeczeństwa znajduje wyraz w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę środowiska naturalnego oraz we wspieraniu kultury i społecznie ważnych przedsięwzięć.

Równość

KOLEDZY
 Zasady swobód obywatelskich - wolność wyznania, poglądów politycznych, wyboru kultury, wolność zakładania związków zawodowych i wolność orientacji seksualnej - muszą być szanowane, a wszelkie przejawy dyskryminacji w tym zakresie powinny być eliminowane. Te zasady mają szczególne znaczenie dla integracji osób, które stają się nowymi pracownikami Grupy UniCredit na podstawie indywidualnego zatrudnienia albo w wyniku transakcji związanych z fuzjami lub przejęciami całych organizacji.

 Każdej osobie, niezależnie od pozycji zajmowanej w hierarchii służbowej, należy się szacunek i uwaga poświęcana jej potrzebom. Muszą to być wyróżniające cechy postępowania w stosunkach wewnątrz naszej instytucji.

 Każdy, kto pracuje w naszej organizacji, musi eliminować wszelkie przypadki „załatwiania" pracy czy awansu oraz faworyzowania przy ocenie postępów w karierze zawodowej i motywowaniu pracowników.

KLIENCI I DOSTAWCY
 Równość w relacjach z klientami oznacza poświęcanie każdemu klientowi należytej uwagi, starając się zapewnić satysfakcję z korzystania z naszych usług i stawianie tej wartości w centrum działań. Naszym celem jest, aby każdy klient w momencie zakupu produktu czy usługi był świadom związanego z tym ryzyka i właściwie rozumiał wartość produktu lub usługi, które mu sprzedajemy.

Należy zawsze zachowywać bezstronność w wyborze dostawców towarów i usług poprzez angażowanie wszystkich zainteresowanych komórek organizacyjnych, by właściwe relacje z dostawcami stały się przewagą konkurencyjną naszej firmy.

INWESTORZY
 W relacjach z inwestorami równość oznacza poświęcanie należytej uwagi każdemu inwestorowi, bez dyskryminowania czy faworyzowania, aby rynek był coraz bardziej otwarty i konkurencyjny.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 W relacjach z wszystkimi interesariuszami musimy przyjmować aktywną postawę, oferując wsparcie i usługi bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

 Powinniśmy promować rozwój lokalny, wybierając przedsięwzięcia zgodne z celem tworzenia trwałych wartości, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych.

Przejrzystość

KOLEDZY
 Wiedza jest wartością każdej organizacji. Należy się nią dzielić i nigdy jej nie monopolizować, ani też nie wykorzystywać dla umocnienia własnej pozycji ze szkodą dla kolegów czy samej organizacji.

 Na każdym etapie kariery zawodowej pracownik powinien być informowany o stosowanych kryteriach ocen i opartej na tych kryteriach indywidualnej ocenie jego osoby. Tam, gdzie konieczna jest poufność, jej powody i granice powinny być jasno określone.

KLIENCI I DOSTAWCY
 W relacjach z klientami przejrzystość oznacza, że cechy produktów i usług oraz potencjalne konsekwencje, wynikające z ich zakupu, są jasne dla klientów dzięki przekazywanej im we właściwym czasie jednoznacznej i zrozumiałej informacji.

 Wybór dostawców musi być dokonywany w sposób obiektywny.

INWESTORZY
 Informowanie rynku jest wartością zarówno natury ekonomicznej, jak i kulturowej. Powinno dokonywać się w sposób jasny, kompletny i we właściwym czasie, przy wykorzystaniu najskuteczniejszego kanału komunikacji w stosunku do każdej grupy inwestorów.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 Nasze stosunki ze społecznościami lokalnymi musi cechować przejrzystość, uwzględniająca informowanie ich o zakresie działalności UniCredit i sposobie jej prowadzenia. Takie podejście zwiększa stopień akceptacji, przynależności i legitymizacji naszej obecności oraz działalności na danym terenie.

Szacunek

KOLEDZY
 Wszyscy pracownicy powinni mieć jasno określone role i zakres odpowiedzialności.

 Szacunek w relacjach z kolegami oznacza słuchanie ich, poświęcanie im uwagi, poszanowanie ich wartości, wrażliwości i przekonań, a także niestosowanie jakiejkolwiek formy presji czy przymusu.

KLIENCI I DOSTAWCY
 W relacjach z klientami szacunek oznacza ochronę poufności i właściwe zarządzanie informacjami, które posiadamy. Taka sama zasada musi być stosowana również w odniesieniu do naszej organizacji, jej majątku i decyzji.

 W relacjach z dostawcami należy wykorzystywać dostępne kanały komunikacji, aby wspierać wdrażanie najbardziej nowatorskich i odpowiedzialnych rozwiązań.

INWESTORZY
 W relacjach z inwestorami szacunek oznacza stosowanie zasad postępowania odpowiadających wartościom naszej organizacji i etyki zawodowej określonej przez najlepsze standardy rynkowe.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 Rozwój ekonomiczny społeczności lokalnych powinien dokonywać się ze zrozumieniem i uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i społecznych.

Wzajemność

KOLEDZY
 Współpracujemy, wymieniamy informacje i wiedzę w celu tworzenia wartości oraz kreowania profesjonalnego wizerunku na zewnątrz firmy.

 Aktywnie słuchamy potrzeb kolegów starając się wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko pracy.

KLIENCI I DOSTAWCY
 Klientom - w zamian za zapłatę za nasze usługi - oferujemy zaspokajanie ich potrzeb, niezawodność i korzystne warunki finansowe.

 Wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby każdego klienta i wykorzystujemy to w praktyce w celu oferowania najbardziej odpowiednich produktów i usług.

 W relacjach z dostawcami wzajemność oznacza współpracę poprzez wymianę wiedzy i informacji tak, aby nasza organizacja i jej dostawcy mogli generować wartość z przekonaniem o wzajemnym uznawaniu tożsamości.

INWESTORZY
 W relacjach z inwestorami wzajemność oznacza, że nasza organizacja skłonna jest słuchać bez uprzedzeń tego, co przekazują nam inwestorzy poprzez różnorodne kanały komunikacji.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 Ważne jest, aby stosunki z lokalnymi a także szerszymi społecznościami, w których działa Grupa UniCredit, opierały się na wzajemnej wymianie informacji poprzez tworzenie okazji do dyskusji i wymiany poglądów.

Wolność

KOLEDZY
 Musimy tworzyć taką kulturę organizacyjną, w której wszyscy mogą swobodnie dawać wyraz odmiennym poglądom i nie obawiać się ich zmiany, przezwyciężając uwarunkowania wynikające z hierarchii w organizacji i porządku biurokratycznego. Ci, którzy nie zgadzają się z przeciwnymi poglądami, muszą mieć możliwość wyrażenia swojego zdania i przekonywania do swoich racji. Jeśli zajmują najwyższe stanowiska kierownicze muszą robić to w sposób szczególnie wyważony z najwyższym szacunkiem.

 Wolność realizowania wartości, jakimi są przedsiębiorczość i rozwój kariery zawodowej, musi znaleźć sposób wyrazu i legitymizację w uznawaniu przez nas różnic kulturowych.

KLIENCI I DOSTAWCY
 Musimy zarządzać relacjami międzyludzkimi na zasadach wolnych i równoprawnych, bez uniżoności wobec silniejszych i bez arogancji wobec słabszych.

INWESTORZY
 W relacjach z inwestorami wolność oznacza realizowanie takiej swobody działania, która pozwala, bez zbytnich ograniczeń, dotrzymywać obietnic złożonych rynkowi.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 Wszelkie działania, podejmowane przez UniCredit na terenie społeczności lokalnych, musi cechować pełny szacunek dla indywidualnej etyki i lokalnych kultur.

Zaufanie

KOLEDZY
 Zaufanie w relacjach z kolegami oznacza wiarygodność opartą na dotrzymywaniu danego słowa i na umiejętności przyznania się do błędu popełnionego w dobrej wierze. Takie relacje wewnętrzne powinny określać styl działania naszej organizacji.

KLIENCI I DOSTAWCY
 Zaufanie w relacjach z klientami i dostawcami należy pozyskiwać wyłącznie poprzez stałe dawanie dowodów potwierdzających naszą dobrą reputację zdobytą dzięki konsekwentnym zachowaniom, niezawodności naszych produktów i usług, zwłaszcza w długim czasie, umiejętności przyznania się do błędu oraz zmiany postępowania i wcześniej podjętych decyzji.

 Musimy ustawicznie dążyć do harmonizowania średnio- i długoterminowych interesów UniCredit z interesami klientów, aby przekonali się, że działamy dla ich korzyści.

INWESTORZY
 Zaufanie w relacjach z inwestorami oznacza tworzenie trwałych, długofalowych więzi ze środowiskami finansowymi, z zachowaniem konsekwencji i wiarygodności działania a także równoczesnym akceptowaniem opinii wyrażanych przez rynek.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 UniCredit musi angażować się w nawiązywanie więzi społecznych i kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb.

Karta Zasad pdf(141 kB)

We wrześniu 2007 roku wdrożony został projekt "Sprawiedliwość z Kartą Zasad". Opiera się on na idei Sprawiedliwości Naprawczej, tj. pojednaniu stron konfliktu i wzajemnym zadośćuczynieniu z udziałem rzeczników Karty Zasad. Zadaniem rzeczników jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą skutkować naruszeniem wartości Karty Zasad.

W Banku Pekao S.A. rzecznikami zostali aktywni emerytowani pracownicy, bogaci w doświadczenie i mądrość życiową, wskazani przez byłych współpracowników i podwładnych.

Przyjęty przez nas, jako Grupę, kierunek opracowania Systemu Sprawiedliwości Naprawczej jest w wysokim stopniu nowatorski. Dotychczas żadna spółka europejska nie przyjęła koncepcji wdrożenia systemu opartego na "mediacji".

Jest to nowe doświadczenie dla naszej Grupy: zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy się uczyć krok po kroku, dzień po dniu i być gotowym do korygowania naszego postępowania.

Sprawiedliwość Naprawcza może stworzyć nam możliwość wspólnego rozwoju i budowy kultury wartości wewnątrz Grupy.

CZYM JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA?

Według ONZ, jest to "proces", w którym wszystkie zainteresowane strony spotykają się, aby wspólnie postanowić, jak naprawić szkody spowodowane w wyniku przestępstwa i radzić sobie z jego skutkami w przyszłości.

W naszym przypadku Sprawiedliwość Naprawcza oznacza nowy sposób postępowania w sytuacjach, gdy ktoś czuje się urażony niewłaściwym zachowaniem drugiej strony; postępowanie takie inspirowane jest kulturą  mediacji jako środka naprawczego.

Główny nacisk kładziony jest na przywrócenie (naprawienie) stosunków, niezależnie od tego, czy w grę wchodzą stosunki interpersonalne, stosunki pomiędzy firmą a pracownikiem czy stosunki zewnętrzne.

JAKI JEST ZAKRES SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ?

Istnieje potrójna struktura zasad i regulacji, do których korporacja musi się stale odwoływać, czyli tzw. trzy sfery sprawiedliwości.

Pierwszą sferą jest ustawodawstwo i przepisy rządowe, które regulują działania podmiotów gospodarczych w zakresie relacji z pracownikami, klientami, rynkiem, konkurencją i środowiskiem.

Druga sfera sprawiedliwości obejmuje wszystkie normy wynikające ze stosunków branżowych, umów pracowniczych oraz wszystkich obyczajów i zasad, wynikających z codziennej działalności firmy.

Ostatnia, trzecia sfera sprawiedliwości zawiera wartości, określone w Karcie Zasad. Trzecia sfera nie zastępuje dwóch poprzednich, lecz je wzmacnia, ponieważ istnieje obok nich i stanowi źródło dodatkowych obowiązków. Jako sfera odpowiedzialności osobistej, definiuje ona role, obowiązki, oczekiwania i wiarygodność wszystkich osób związanych z UniCredit. Właśnie to jest zakresem Sprawiedliwości Naprawczej, proces MEDIACJI jest naszym sposobem odbudowy komunikacji i stosunków pomiędzy stronami sporu.

14 maja 2009 r. w Mediolanie, w siedzibie Grupy UniCredit podczas Spotkania Zwyczajnego Europejskiej Rady Zakładowej z Zarządem Centralnym Grupy została podpisana Wspólna Deklaracja dotycząca "Równości Szans i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji".

Deklaracja określa wytyczne w takich sprawach, jak równość szans, brak dyskryminacji, promowanie różnorodności w celu tworzenia otwartej kultury firmy, poprawy poczucia przynależności do Grupy oraz wzrostu jakości życia.

Tekst Deklaracji jest efektem pracy Komisji Wspólnej, tworzonej przez członków Europejskiej Rady Zakładowej oraz Przedstawicieli Pionów Zasobów Ludzkich poszczególnych Banków Grupy. Deklaracja stanowi punkt odniesienia dla wszystkich Pracowników.

Grupa UniCredit zobowiązała się do wdrożenia inicjatyw, stanowiących konkretną realizację założeń deklaracji, nie tylko na poziomie centralnym, ale także w poszczególnych jednostkach, dzięki współpracy pomiędzy strukturami odpowiedzialnymi za tożsamość firmy a działami HR w różnych krajach.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty