OBSŁUGA KONTAKT PREMIUM


Teraz możesz zarządzać swoimi finansami bez konieczności wizyty w oddziale.

Komfort i jakość obsługi Klientów Bankowości Osobistej Premium są dla nas bardzo ważne, dlatego uruchomiliśmy Obsługę Kontakt Premium*.

Klienci, którzy wybiorą tę formę obsługi, uzyskają możliwość zarządzania swoimi finansami oraz zakupu wybranych produktów bankowych, bez konieczności przychodzenia do oddziału. Zlecenia można składać w trakcie rozmowy telefonicznej z dedykowanym Doradcą Osobistym.

 W ramach Obsługi Kontakt Premium mogą Państwo:

  • ustalać wysokość oprocentowania lokat negocjowanych oraz otwierać lokaty,
  • sprawdzać wyniki posiadanych funduszy inwestycyjnych oraz otwierać, kupować lub dokonywać konwersji jednostek uczestnictwa,
  • zawierać umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walutach obcych,
  • zawierać umowy o karty debetowe, zastrzegać karty,
  • składać wnioski o wydanie numeru PIN do karty,
  • odblokować usługę Pekao24.

Obsługa Kontakt Premium jest usługą bezpłatną, jednakże za realizację zleceń składanych w ramach Obsługi Kontakt Premium pobierane są standardowe opłaty (zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat dostępną na stronie www.pekao.com.pl). W celu rozpoczęcia korzystania z nowej formy obsługi wystarczy podpisać stosowną umowę, w ramach której ustalone zostanie hasło identyfikacyjne do zleceń telefonicznych oraz lista specjalnie wybranych Doradców.* Usługa jest dostępna dla Klientów posiadających/współposiadających rachunki Eurokonto Premium Plus lub Eurokonto Premium, którzy zawarli z Bankiem umowę o bankowość elektroniczną Pekao24, oraz utrzymujących miesięczne zasilenia swoich rachunków bankowych prowadzonych przez Bank w łącznej kwocie nie niższej niż 5000 zł lub aktywa w łącznej kwocie nie niższej niż 50 000 zł (przy czym aktywami są: środki na lokatach i innych rachunkach w Banku Pekao S.A. oraz wartość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych nabytych za pośrednictwem Banku Pekao S.A.).

Toolbox
   Zapamiętane skróty