Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PREMIUM


Konto Oszczędnościowe Premium to nowy, oprocentowany rachunek oszczędnościowy dla posiadaczy Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego.

Konto Oszczędnościowe Premium zapewnia:

  • atrakcyjne oprocentowanie -  3,00% w skali roku aż przez 180 dni od otwarcia rachunku od 1 grosza do kwoty 100.000 PLN. Promocja jest dostępna dla Klientów, którzy otworzą Konto Oszczędnościowe Premium do 29.09.2018 r. i spełniają warunki określone w Regulaminie Promocji (u dołu strony),  w tym warunek dotyczący nieposiadania w naszym banku żadnego produktu od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. lub posiadania w naszym banku w tym okresie rachunków bankowych, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania  tych rachunków, suma  średnich  miesięcznych sald rachunków wynosiła  od 0 PLN do 50 PLN,
  • wpłaty i wypłaty w dowolnych kwotach i terminach wyłącznie poprzez własne konto osobiste w Banku Pekao S.A.,
  • możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty naliczonych odsetek,
  • miesięczną kapitalizację odsetek,
  • nieograniczoną liczbę przelewów na rachunek i wypłat z niego,
  • brak opłaty za prowadzenie rachunku,
  • bezpłatne przelewy z Konta Oszczędnościowego Premium na konto Posiadacza prowadzone w naszym banku zlecone w Bankowości Mobilnej, zlecone w inny sposób - 7 zł za przelew,
  • pełny dostęp do rachunku za pośrednictwem Pekao24 dla Klientów posiadających tę usługę.

Konto Oszczędnościowe Premium jest prowadzone w złotych (PLN). Klient może posiadać tylko jeden rachunek oszczędnościowy: Konto Oszczędnościowe Premium lub Konto Oszczędnościowe, pojedyncze lub wspólne (z drugim posiadaczem wspólnego konta osobistego).

Środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym Premium są objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów na standardowych zasadach.

Informujemy o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć posiadacz rachunku z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.  
Więcej informacji dotyczących dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt