Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

IKZE W DFE PZU

IKZE to dodatkowy, dobrowolny i długofalowy sposób oszczędzania w celu zwiększenia kapitału dostępnego po przejściu na emeryturę. Jego wysokość będzie zależała od wysokości dokonywanych wpłat oraz efektywności inwestowania środków. Środki można gromadzić indywidualnie tylko na jednym IKZE.

W ramach oferty banku Pekao SA istnieje możliwość zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU (DFE PZU).

IKZE w DFE PZU zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A (PTE PZU).

Zapoznaj się z opisem ryzyka związanego z członkostwem w DFE PZU.

Jak i ile można wpłacać na IKZE w DFE PZU?

Oszczędzający na IKZE w DFE PZU sam decyduje jak często chce wpłacać. Może to robić regularnie np. miesięcznie, kwartalnie lub kiedy chce.

50 zł - tyle wynosi  minimalna wpłata na IKZE w DFE PZU

5331,60 zł - tyle maksymalnie można wpłacić w 2018 r.

Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą jednak wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę.

Kiedy można wypłacić pieniądze?

Oszczędzający na IKZE w DFE PZU  każdej chwili może wypłacić swoje pieniądze. W zależności jednak od tego kiedy je wycofa to zapłaci inny podatek. Najkorzystniej jest wypłacić pieniądze - po co najmniej 5 latach oszczędzania i po ukończeniu 65 lat. W takim przypadku oszczędzający na IKZE w DFE PZU zapłaci jedynie zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości tylko 10%.

Zwrot środków zgromadzonych na IKZE

Zwrot środków wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku wg obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%). Podatek jest obliczany od wartości wypłacanej kwoty. Należy również pamiętać, że jeśli oszczędzający zażąda zwrotu pieniądze w pierwszych 12 miesiącach, to zostanie potrącona opłata w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.
Klient nie płaci podatku od zysków kapitałowych.

Lista Placówek (462 kB)

Celem inwestowania środków Funduszu jest:

 1. maksymalizacja wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej, przy założonym poziomie akceptowanego ryzyka i zachowaniu wymogów dotyczących płynności Funduszu;
 2. osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu w długim okresie;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa lokat Funduszu, poprzez ograniczanie ryzyka inwestycyjnego

DFE PZU inwestuje środki klientów w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie - przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:

 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe,
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU i Deklaracji Zasad Polityki Inwestycyjnej DFE PZU.

Więcej informacji na temat DFE PZU znajdziesz na stronie www.pzu.pl

Możliwość uzyskania wyższych środków na emeryturze - dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów na emeryturze.

Możliwość korzystania z ulgi podatkowej
- wpłaty na IKZE odliczysz w deklaracji PIT.

Brak podatku od zysków kapitałowych - zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych (ale zwrot i wypłata  wiążą się z  koniecznością zapłaty podatku dochodowego od całości wypłacanych/ zwracanych środków).

Niskie kwoty wpłat - 50 zł - tylko tyle wynosi minimalna jednorazowa wpłata na IKZE w DFE PZU

Zabezpieczenie dla najbliższych - środki na IKZE są dziedziczone. Oszczędzający  może też wskazać dowolne osoby uposażone.

Codzienna wycena aktywów DFE PZU - wyniki inwestycyjne DFE PZU są codziennie publikowane na stronie PTE PZU. Wartość jednostki rozrachunkowej w łatwy sposób możesz sprawdzić tutaj.

Wyniki inwestycyjne - masz możliwość porównania przez niezależnych specjalistów wyników inwestycyjnych poszczególnych dobrowolnych funduszy emerytalnych np. na stronie analizy.pl.

Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE PZU:

Umowa o prowadzenie IKZE w DFE PZU:

 • zawierana jest na czas nieokreślony
 • Oszczędzającym w DFE PZU może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (przy czym osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, a do zawarcia umowy potrzebna jest dodatkowo zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 • jest zawierana wyłącznie z jednym Oszczędzającym (nie ma możliwości zawarcia Umowy IKZE na zasadzie rachunku wspólnego np. dla małżonków)
 • można założyć IKZE w DFE PZU bez względu na to, czy posiada się już OFE, IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.
 • Przy zawarciu Umowy IKZE w DFE PZU Oszczędzający wnosi pierwszą zadeklarowaną w Umowie IKZE wpłatę z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość wpłaty nie może być mniejsza niż 50 zł, a maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć maksymalnego limitu rocznego.
 • W przypadku zadeklarowania wypłaty transferowej z IKZE prowadzonego przez inną instytucję lub IKZE zmarłego Oszczędzający nie dokonuje pierwszej wpłaty, chyba, że występuje sytuacja, o której mowa w punktach poniżej.

Umowę o prowadzenie IKZE w DFE PZU może zawrzeć również:

 • osoba, która gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej i deklaruje dokonanie wypłaty transferowej całości tych środków na IKZE w DFE PZU,
 • osoba, która nie gromadzi środków na IKZE i deklaruje jako osoba uprawniona dokonanie wypłaty transferowej  z IKZE zmarłego na własne IKZE,
 • osoba, która gromadzi środki na IKZE w innej instytucji i deklaruje dokonanie wypłaty transferowej z IKZE w innej instytucji, na którym Oszczędzający gromadził środki na IKZE w DFE PZU, na podstawie art. 14 ust 1 Ustawy o IKE oraz IKZE. Środki mogą być transferowane z powodu m.in. likwidacji, upadłości i cofnięcia zezwolenia dla dotychczasowej instytucji.

W przypadku umów transferowych - po przesłaniu poprawnie wypełnionej i podpisanej Umowy IKZE, otrzymaniu jej przez Agenta i zarejestrowaniu jej w systemie, wysyłane jest do Klienta "Potwierdzenie zawarcia umowy IKZE w DFE PZU".

Lista Placówek (462 kB)
Zasady funkcjonowania i formy IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1776).

Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w placówkach Banku Pekao S.A., na stronie www.pzu.pl oraz w siedzibie PTE PZU S.A.

Towarzystwo informuje, że z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne - wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Na ryzyko inwestycyjne składają się m.in.:
 • ryzyko koniunktury gospodarczej (makroekonomiczne) - ryzyko wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie,
 • ryzyko rynkowe - ryzyko spadku wartości aktywów wskutek zmian wyceny składników portfela inwestycyjnego;
 • ryzyko specyficzne spółek - ryzyko działalności gospodarczej poszczególnych spółek, których udziały znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu;
 • ryzyko cen akcji - akcje stanowią największą część portfela, a zarazem ich ceny charakteryzują się największą zmiennością spośród instrumentów finansowych, w które może inwestować fundusz;
 • ryzyko stopy procentowej - ryzyko zmian rynkowych poziomów rentowności instrumentów dłużnych (obligacji) i instrumentów rynku pieniężnego;
 • ryzyko kredytowe - ryzyko spadku ceny instrumentu finansowego na skutek zmiany ratingu lub niewypłacalności emitenta;
 • ryzyko walutowe - ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów funduszu w wyniku wahań kursów walutowych;
 • ryzyko płynności - ryzyko spadku wartości aktywów związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji bez istotnego wpływu na zmianę ceny rynkowej instrumentu finansowego;
 • ryzyko koncentracji - ryzyko nadmiernego (nieadekwatnego do płynności lub struktury benchmarku) zaangażowania aktywów w instrument, walutę, rynek lub sektor rynku;
 • ryzyko rozliczenia - ryzyko spadku wartości aktywów funduszu w związku z niewywiązywaniem się drugiej strony transakcji ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko gwaranta - ryzyko nie wywiązania się w terminie ze zobowiązań gwaranta emisji instrumentów dłużnych nabytych do portfela funduszu;
 • ryzyko prawne - zmian prawa, które mogą negatywnie wpłynąć zarówno na działalność samego emitenta, na proces inwestowania oraz oczekiwane korzyści z inwestycji, jak również na oczekiwane skutki podatkowe uczestników Funduszu.

 

Osoba, która chciałaby założyć IKZE w DFE PZU powinna zapoznać się z Prospektem Informacyjnym DFE PZU. Raz w roku DFE PZU ogłasza Prospekt Informacyjny DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU, informacje na temat prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz wyników tej działalności jak również ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Oszczędzający znajdzie w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu, wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

 • Prospekt Informacyjny DFE PZU
 • Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU
 • Aktualny Statut DFE PZU
 • OWU IKZE w DFE PZU

 

Oferta specjalna dla osób oszczędzających dotychczas na IKZE w DFE Pekao.

Zawierając umowę z DFE PZU osoby dotychczas oszczędzające na IKZE w DFE Pekao będą zwolnione z opłaty manipulacyjnej (tzn. od wpłacanych środków) przez 10 lat od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z DFE PZU.

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla pozostałych Klientów jest uzależniona od daty pierwszej wpłaty na rachunek IKZE oszczędzającego

 • do 5 lat oszczędzania - 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania - 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania - 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania - 1,0% składki,

Opłata za zarządzanie - ma 2 składowe - stałą i zmienną. Opłata stała w skali roku - jest nie wyższa niż 2,99% średniej wartości aktywów netto DFE PZU w danym roku. Opłata zmienna - pobierana jest wyłącznie w przypadku osiągania przez fundusz wyników lepszych od przyjętego benchmarku.Aktualny benchmark to portfel składający się w 50% z indeksu WIG30 oraz w 50% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie jest uzależnione od wyników zarządzania Funduszem w odniesieniu do indeksu odniesienia Funduszu (benchmarku) i wypłacane jest tylko w przypadku, gdy stopa zwrotu Funduszu w danym okresie rozliczeniowym jest dodatnia i jednocześnie stopa zwrotu Funduszu jest wyższa od stopy zwrotu benchmarku. Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie wynosi maksymalnie 20% nadwyżki wyników zarządzania Funduszem ponad wynik benchmarku w danym okresie rozliczeniowym i jest wyliczane na ostatni dzień okresu rozliczeniowego zgodnie ze wzorem:

WZ t = SWAN t * max (NZF t , 0 ) * SWZ
gdzie:
t - oznacza okres rozliczeniowy,
WZ t - wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany okres rozliczeniowy,
SWAN t - średnia dzienna Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym okresie rozliczeniowym "t",
NZF t - Nadwyżka Zarządzania Funduszem wyliczona za dany okres rozliczeniowy "t",
SWZ - stawka wynagrodzenia zmiennego (maksymalnie 20%).
 
W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków, jeżeli od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE upłynęło mniej niż 12 miesięcy, pobieramy opłatę dodatkową w wysokości równej 10% wartości środków zgromadzonych na IKZE, jednak nie mniej niż 50 zł.
Oferta promocyjna w IKZE DFE PZU, 
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt