IKZE W DFE PEKAO

IKZE to dodatkowy, dobrowolny sposób oszczędzania w celu zwiększenia kapitału dostępnego po przejściu na emeryturę. Jego wysokość będzie zależała od wysokości dokonywanych wpłat oraz efektywności inwestowania środków.Środki można gromadzić indywidualnie tylko na jednym IKZE.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao (DFE Pekao) jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które działa na rynku od 1999 roku i zarządza również Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Akcjonariuszami Towarzystwa są instytucje:Bank Pekao S.A. i Pioneer Global Asset Management S.p.A.

W ramach DFE Pekao oferowana jest możliwość zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Celem inwestycyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao jest maksymalizacja rentowności, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Szeroki zakres zaangażowania w akcje pozwala na aktywne zarządzanie Funduszem, poprzez zmianę alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. W okresach trendów wzrostowych, popartych czynnikami fundamentalnymi, alokacja w akcje jest maksymalnie zwiększana. W przeciwnym razie udział akcji w aktywach jest zmniejszany, zaś większość aktywów jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe, które charakteryzują się znacznie niższym poziomem ryzyka niż akcje.

Maksymalne zaangażowanie w akcje wynosi 60% wartości aktywów Funduszu i będzie wykorzystywane w okresie sprzyjającej koniunktury giełdowej. Minimalny poziom zaangażowania w akcje od 2013 roku wynosi 25% wartości aktywów.

Korzyści z posiadania IKZE w DFE Pekao

Możliwość uzyskania wyższych środków na emeryturze - DFE Pekao to Fundusz, którego polityka inwestycyjna koncentruje się na maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału gromadzonego przez Członków Funduszu, dzięki właściwemu zaangażowaniu w akcje oraz dłużne papiery wartościowe, w zależności od aktualnej koniunktury rynkowej, 

Możliwość korzystania z ulgi podatkowej - oszczędzanie na IKZE umożliwia dokonywanie odliczeń od dochodu wpłat na IKZE,

Niskie kwoty wpłat - pierwsza wpłata to tylko 100 zł, kolejne wpłaty już od 1 grosza,

Niskie opłaty - dokonując wpłat na IKZE w DFE Pekao Klient ponosi opłaty manipulacyjne w wysokości 2,5% kwoty wpłaty, a po przekroczeniu 10.000 zł, opłaty te nie są pobierane,

Opłaty w DFE Pekao

 • Opłata manipulacyjna - 2,5% kwoty wpłaty.
 • Opłata za zarządzanie funduszem - 2,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
 • W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 10% wartości wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków, nie mniej niż 50 zł.

 Zwolnienia z opłat od wpłat

 • Fundusz zaprzestanie pobierania opłat od dalszych wpłat na rachunek, jeśli suma wpłat na IKZE w DFE Pekao przekroczy 10.000 zł.
 • DFE Pekao nie pobiera opłat od otrzymanych wypłat transferowych dokonywanych do funduszu.

Gromadzenie środków na przyszłość - oszczędzając systematycznie na IKZE Klient nie tylko korzysta z przywilejów podatkowych, ale także może zgromadzić znaczny kapitał, dzięki któremu jego poziom życia na emeryturze może być znacznie wyższy. 

Zabezpieczenie dla najbliższych - środki na IKZE są dziedziczone, a Członek Funduszu może wskazać osoby uprawnione.

Elastyczność wpłat i wypłat - dobrowolne wpłaty z dowolną częstotliwością, a także możliwość wycofania środków w dowolnym momencie oszczędzania (zwrot)


 

Umowę o prowadzenie IKZE w DFE Pekao może podpisać:

 • osoba pełnoletnia,
 • osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, przy czym do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Małoletni może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
 • Każdy kto gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej i zobowiązuje się dokonać wypłaty transferowej całości tych środków na IKZE w DFE Pekao.

Umowę o prowadzenie IKZE w DFE Pekao można zawrzeć

- w placówkach Banku Pekao S.A.

- wypełniając wniosek na stronie www.pekaopte.pl.

 Opłaty w DFE Pekao

 • Opłata manipulacyjna - 2,5% kwoty wpłaty.
 • Opłata za zarządzanie funduszem - 2,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
 • W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 10% wartości wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków, nie mniej niż 50 zł.

 Zwolnienia z opłat od wpłat

 • Fundusz zaprzestanie pobierania opłat od dalszych wpłat na rachunek, jeśli suma wpłat na IKZE w DFE Pekao przekroczy 10.000 zł.
 • DFE Pekao nie pobiera opłat od otrzymanych wypłat transferowych dokonywanych do funduszu.Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE Pekao, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w Funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej Funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao, dostępnym w placówkach Banku Pekao S.A., na stronie www.pekaopte.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.

Pekao Pioneer PTE S.A. informuje, że z inwestycjami dokonywanymi przez DFE Pekao wiąże się ryzyko inwestycyjne - wartość jednostek Funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Na ryzyko inwestycyjne składają się

- ryzyko rynkowe - jest to ryzyko spadku wartości aktywów w wyniku niekorzystnych zmian rynkowych cen akcji,
- ryzyko kredytowe - ryzyko spadku ceny instrumentu finansowego na skutek zmiany ratingu lub niewypłacalności emitenta,
- ryzyko płynności - jest to ryzyko spadku wartości aktywów związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji bez istotnego wpływu na zmianę ceny rynkowej instrumentu finansowego,
- ryzyko walutowe - ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów Funduszu w wyniku wahań kursów walutowych,
- ryzyko rozliczenia - ryzyko wynikające z braku rozliczenia lub nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez Fundusz, co może negatywnie wpływać na wartość środków zgromadzonych w Funduszu,
- ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - jest to ryzyko spadku wartości aktywów wynikające z nienależytego wywiązania się ze swoich obowiązków Depozytariusza,
- ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko spadku wartości aktywów wynikające z nadmiernego zaangażowania w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku,
- ryzyko stopy procentowej - ryzyko wynikające z wrażliwości cen instrumentów dłużnych na zmiany rynkowych stóp procentowych,
- ryzyko makroekonomiczne - ryzyko wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie,
- ryzyko polityczne - ryzyko interwencji rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych decyzji zmieniających otoczenie biznesowe oraz makroekonomiczne.Od 2014 r. wszystkich oszczędzających obowiązuje jednakowy limit wpłat na IKZE.

Limit ten będzie co roku obliczany na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności tak zdefiniowanego wynagrodzenia.

W roku 2017 limit wpłat na IKZE wynosi: 5.115,60 zł.

Limit rocznej wpłaty nie obowiązuje w przypadku dokonywania wypłaty transferowej na rachunek IKZE w DFE Pekao.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty