PROGRAM PIONEER IKE

Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne (Pioneer IKE) to wyspecjalizowany program inwestycyjny przygotowany dla osób zainteresowanych oszczędzaniem dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Jedną z jego zalet jest zwolnienie z 19-proc. podatku dotyczącego osób fizycznych od zysków kapitałowych (zgodnie z ustawą o IKE). Pioneer IKE uzupełnia naszą ofertę w III filarze.

Uczestnikiem Programu Pioneer IKE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Jednostki uczestnictwa Funduszu nabyte w ramach Programu są gromadzone przez Fundusz na odrębnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (Konto IKE) prowadzonym dla Uczestnika Programu.

W ramach Programu Pioneer IKE Uczestnik może jednocześnie posiadać maksymalnie trzy Konta IKE w różnych, wybranych przez siebie Funduszach, przy czym w jednym Funduszu maksymalnie jedno Konto IKE.

Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością, przy czym łączna wysokość wpłat na wszystkie Konta IKE otwarte w ramach Programu Pioneer IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie IKE.
W 2017 roku limit wynosi 12 789,00 zł.

Wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie IKE.

Inwestowanie w Fundusze wiąże się z ponoszeniem opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium

Korzystna forma oszczędzania

Korzystna forma oszczędzania - minimalna wysokość pierwszej wpłaty jest jednakowa dla wszystkich Funduszy prowadzących Konta IKE i wynosi 500 zł. Każda kolejna wpłata wynosi nie mniej niż 100 zł. Uczestnicy Programu oszczędzający dłużej niż 3 lata i spełniający warunki minimalnych wpłat na Konta IKE mogą liczyć na zniżki w opłatach manipulacyjnych.

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa - każdemu Uczestnikowi oszczędzającemu na Kontach IKE w ramach Programu Pioneer IKE, dokonującemu wypłaty na warunkach określonych w Ustawie IKE przysługuje zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych dotyczącego osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w Programie.

Ochrona prawna

Ochrona prawna - Program Pioneer IKE spełnia wymogi Ustawy IKE. Nad prawidłowością działania Funduszy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Swoboda dokonywania wpłat

Swoboda dokonywania wpłat - Klienci Programu nie mają obowiązku systematycznego dokonywania wpłat. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany limit wpłat nie przenosi się na kolejny rok. Wielkość zysku w dużej mierze zależy od wielkości zgromadzonego kapitału i czasu oszczędzania, dlatego warto dokonywać wpłat równych ustalonemu limitowi odpowiadającemu trzykrotności  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym roku.

Możliwość wycofania środków w dowolnym momencie

Możliwość wycofania zainwestowanych środków w dowolnym momencie - wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po ukończeniu przez uczestnika 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia (zgodnie z ustawą o IKE). Nie oznacza to, że wcześniej nie mamy dostępu do zgromadzonych środków - w każdej chwili można dokonać ich wycofania, jednak wówczas stracimy ulgę podatkową, a zwracane środki pomniejszone zostaną o należny podatek oraz o kwotę stanowiącą równowartość 30% składki podstawowej, jeżeli miała miejsce wypłata z pracowniczego programu emerytalnego do IKE.

Opłacalne dla każdego

Opłacalne dla każdego - Uczestnikiem Programu Pioneer IKE warto zostać bez względu na cel oszczędzania. To uprzywilejowana forma oszczędzania, która stwarza zarówno osobom młodym jak i starszym szansę na skorzystanie z ulgi podatkowej i niższych opłat przy nabywaniu jednostek uczestnictwa i z tego powodu warto z niej skorzystać. Na największe korzyści z uczestnictwa w Programie mogą liczyć osoby młode, ponieważ zwykle zyski są tym większe, im dłuższy jest czas oszczędzania.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) zgodnie z Ustawą o IKE jest to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe, nie będące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Uczestnictwo w Programie IKE trwa przez okres obowiązywania Umowy IKE. Dokonywane wpłaty, w ramach rocznego limitu określonego w Ustawie o IKE, podlegają zwolnieniu z 19% podatku od zysków kapitałowych. Nie ma obowiązku systematycznego dokonywania wpłat. Nie wykorzystany limit wpłat nie jest przenoszony na kolejny rok.

Wypłaty środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie o IKE.

Środki można wycofać wcześniej wraz z wypracowanymi zyskami (przed 60 rokiem życia). Wcześniejsze wycofanie zgromadzonych środków powoduje utratę ulgi podatkowej.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium

Pioneer Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Pioneer IKE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej Banku Pekao S.A.

 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń dotyczących funduszy inwestycyjnych Pioneer znajdują się na stronie internetowej www.pioneer.com.pl.
 • Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pioneer Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A. :

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pioneer Obligacji Plus do 100%, Pioneer Pieniężny do 100%, Pioneer Pieniężny Plus do 100%, Pioneer Gotówkowy do 100%, Pioneer Stabilnego Wzrostu do 85%, Pioneer Stabilnego Inwestowania do 85%, Pioneer Zrównoważony do 100%, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji 2, Pioneer Zmiennej Alokacji 3, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja, Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pioneer Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu USD, Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Europy Wschodniej może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju, w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.


Ryzyko inwestycyjne może być przez inwestora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty