Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROGRAM IKZE PEKAO TFI


 Program Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI (Program IKZE Pekao TFI)
to proste i wygodne rozwiązanie ułatwiające samodzielne gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru emerytalnego, na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE*.

Uczestnikiem IKZE Pekao TFI może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, przy czym wpłaty nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku.

Wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu podatkowym za ten rok.

W 2018 roku limit wpłat na IKZE wynosi 5.331,60 zł.

Wypłata środków na zasadach wynikających z Ustawy IKE/IKZE może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata następuje jednorazowo, bądź w ratach (przez co najmniej 10 lat).

Wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlegać będzie opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zwrot środków (w przypadku wypowiedzenia umowy IKZE) podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. Jeśli wycofanie środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE, zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.

Przystępując do Programu IKZE Pekao TFI można wybrać:

 • jeden z dwóch Portfeli modelowych: Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania, składających się z 3 subfunduszy, bądź
 • Portfel indywidualny, zbudowany przez Uczestnika samodzielnie w oparciu o jeden lub kilka (maksymalnie sześć) spośród blisko 30 funduszy/subfunduszy.

IKZE jest rachunkiem indywidualnym - ustawodawca nie przewidział np. wspólnego konta IKZE dla małżonków.

IKZE nie wyklucza innych form oszczędzania na emeryturę - właściciel IKZE może mieć również IKE czy konto w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Z uwagi na to, że IKZE Pekao TFI jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. 2014, 1147 z późn.zm.).

Kontakt z Doradcą Osobistym

 

 • szeroki wybór funduszy/subfunduszy dostępnych w Portfelu indywidualnym (Uczestnik samodzielnie wybiera jeden lub kilka (maks. 6) spośród blisko 30 funduszy/subfunduszy;
 • mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji w Portfelu modelowym do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia (zgodnie z tabelą w Warunkach uczestnictwa); wpłaty automatycznie dzielone pomiędzy 3 subfundusze;
 • możliwość realokacji dotychczas zgromadzonych środków;
 • połączenie korzyści podatkowych IKZE z potencjałem funduszy inwestycyjnych Pekao TFI;
 • ulga podatkowa - wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu podatkowym za ten rok. Wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlegać będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
 • przystępne kwoty jednorazowych wpłat - pierwsza wpłata to min. 200 zł, kolejne - min. 100 zł (z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa Uczestnik ponosi opłatę manipulacyjną zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKZE Pekao TFI);
 • zniżki w opłatach manipulacyjnych już od początku oszczędzania (szczegóły w zakładce Dokumenty);
 • dowolna częstotliwość wpłat - do wysokości rocznego limitu;
 • możliwość wskazania osób uprawnionych do odbioru środków zgromadzonych w Programie IKZE Pekao TFI po śmierci Uczestnika. W przypadku braku wskazania tych osób, środki wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych;
 • swobodny dostęp do środków - możliwość dopłat i zwrotu środków w dowolnym momencie;

Kontakt z Doradcą Osobistym


Program IKZE Pekao TFI oferuje dwa portfele:


 • Portfel modelowy - to portfel, w ramach dostępne są portfele: Dynamicznego inwestowania  i  Stabilnego inwestowania. W skład obu wchodzą te same trzy subfundusze w ramach funduszu Pekao FIO (Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Obligacji Plus oraz Pekao Pieniężny). Portfele różnią się natomiast potencjałem wzrostu i ryzykiem oraz proporcjami wpłat na poszczególne subfundusze. Wpłacone środki są zawsze lokowane w trzy subfundusze wchodzące w skład portfela. Proporcje podziału wpłat pomiędzy poszczególne subfundusze zmieniają się wraz z upływem czasu - tak by zapewnić początkowo większy potencjał zysku z rynku akcji, a następnie minimalizować ryzyko w miarę w zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

 
NOWOŚĆ !!!

 • Portfel indywidualny - to portfel, w którym Uczestnik dokonuje indywidualnego doboru Funduszy/Subfunduszy spośród Funduszy/Subfunduszy oferowanych w Programie IKZE w ramach tego portfela (patrz slajdy kolejne). W ramach tego portfela można w jednym czasie gromadzić środki na sześciu Kontach IKZE z zastrzeżeniem, że każdy z Funduszy/Subfunduszy może prowadzić Uczestnikowi wyłącznie jedno Konto IKZE. Wpłaty są dokonane na wybrany przez Klienta Fundusz/ Subfundusz.

 

Portfel modelowy 
mechanizm dostosowywania potencjału zysku i poziomu ryzyka:

Portfel Dynamicznego Inwestowania

Portfel dynamicznego inwestowania jest przeznaczony dla osób, które chcą, wykorzystując długi okres oszczędzania, osiągać wyższe zyski, dzięki większemu zaangażowaniu na rynku akcji.

Czas do ukończenia przez uczestnika 65 lat

5 i mniej*

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 15

powyżej 15 do 20

więcej niż 20

Pekao FIO - subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

10%

30%

40%

50%

60%

Pekao FIO - subfundusz Pekao Obligacji Plus

30%

30%

40%

40%

35%

Pekao FIO - sunfundusz Pekao Pieniężny

60%

40%

20%

10%

5%

 

Portfel Stabilnego Inwestowania

W portfelu stabilnego inwestowania proporcje wpłat na bezpieczniejsze subfundusze są wyższe niż w portfelu dynamicznym, dzięki czemu wzrost wartości inwestycji może być bardziej stabilny.

Czas do końca Programu (lata)

5 i mniej* 

 powyżej 5 do 10

 powyżej 10 do 15

 powyżej 15 do 20

 więcej niż 20

Pekao FIO - subfundusz Pekao Akcji Aktywna Selekcja

5%

10%

20%

30%

40%

Pekao FIO - subfundusz Pekao Obligacji Plus

35%

40%

50%

60%

50%

 Pekao FIO - subfundusz Pekao Pieniężny

60%

50%

30%

10%

10%

* Wpłaty dokonywane przez Uczestnika, który ukończył 65 rok życia będą dokonywane zgodnie z proporcjami wskazanymi w tym przedziale czasowym.

 

Portfel indywidualny 
Uczestnik sam decyduje o wyborze Funduszy/Subfunduszy wchodzących w skład portfela
:

Fundusze i subfundusze oferowane w Portfelu indywidualnym, uszeregowane pod względem potencjału zysku i ryzyka inwestycyjnego:

 

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju, w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

Ryzyko inwestycyjne może być przez inwestora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

 • W lutym 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazw funduszy i subfunduszy. Szczegółowe informacje na www.pekaotfi.pl.
 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl . Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.
 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pekao TFI S.A.:

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Pieniężny do 100%, Pekao Pieniężny Plus do 100%, Pekao Gotówkowy do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich oraz Pekao Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Oferta promocyjna w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych: Program IKE Pekao oraz Program IKZE Pekao, dotycząca opłaty manipulacyjnej przy podpisaniu umowy.  
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt