RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DOBRY ZYSK

Rachunek Dobry Zysk - produkt nieoferowany, tylko w obsłudze.


Rachunek Dobry Zysk jest oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym w złotych, służącym do przechowywania środków pieniężnych jego Posiadacza, który może być prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (Eurokonta)  prowadzonego w złotych. 

Najważniejsze korzyści, jakie niesie Dobry Zysk to:

  • oprocentowanie - uzależnione od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku,
  • metoda naliczania odsetek - jedna, określona dla danej kwoty stopa procentowa stosowana dla całej wysokości salda rachunku,
  • korzystna zasada kapitalizacji odsetek - odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, a jeśli Klient nie zdecyduje się ich wypłacić, podnoszą saldo rachunku, zwiększając tym samym realny zysk z oszczędności w skali roku,
  • możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek,
  • nieograniczona liczba przelewów na rachunek i wypłat z niego,
  • brak opłaty za prowadzenie,
  • bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w każdym miesiącu, każdy kolejny za niewielką opłatą,
  • pełny dostęp do rachunku za pośrednictwem  nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24 - Internet, telefon i sms.

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunk, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. 
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty