Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto Oszczędnościowe to rachunek oszczędnościowy oferowany Klientom pełnoletnim, którzy oczekują wyższego oprocentowania środków niż na koncie osobistym oraz możliwości dokonywania przelewów z tego konta a także na to konto w dowolnym momencie i posiadają w Banku Pekao S.A. otwarte konto osobiste w PLN.

Konto Oszczędnościowe zapewnia:

  • oprocentowanie naliczane już od pierwszego grosza,
  • wpłaty i wypłaty w dowolnych kwotach i terminach poprzez własne konto osobiste w Banku Pekao S.A.,
  • możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty naliczonych odsetek,
  • miesięczna kapitalizacja odsetek,
  • nieograniczona liczba przelewów na rachunek i wypłat z niego,
  • brak opłaty za prowadzenie rachunku,
  • bezpłatne wszystkie przelewy z Konta Oszczędnościowego na konto osobiste zlecone w Bankowości Mobilnej, zlecone w inny sposób - 7 zł za przelew,
  • pełny dostęp do rachunku za pośrednictwem Pekao24 dla Klientów posiadających tę usługę.

Klient może posiadać tylko jedno nowe Konto Oszczędnościowe: pojedyncze lub wspólne (z drugim posiadaczem wspólnego konta osobistego).

Informujemy, że środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym są objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów na standardowych zasadach.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunku z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.  
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt