KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto Oszczędnościowe to rachunek oszczędnościowy oferowany Klientom pełnoletnim, którzy oczekują wyższego oprocentowania środków niż na koncie osobistym oraz możliwości dokonywania przelewów z tego konta a także na to konto w dowolnym momencie i posiadają w Banku Pekao S.A. otwarte konto osobiste w PLN.

Konto Oszczędnościowe zapewnia:

  • Atrakcyjne oprocentowanie - 3,00% w skali roku przez 365 dni od otwarcia rachunku od 1 grosza do kwoty 20.000 PLN. Promocja jest dostępna dla Klientów, którzy otworzą Konto Oszczędnościowe do 29 września br. i spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji.
  • Wpłaty i wypłaty w dowolnych kwotach i terminach poprzez własne konto osobiste w Banku Pekao S.A.
  • Możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty naliczonych odsetek.
  • Miesięczna kapitalizacja odsetek.
  • Nieograniczona liczba przelewów na rachunek i wypłat z niego.
  • Brak opłaty za prowadzenie rachunku.
  • Bezpłatne wszystkie przelewy z Konta Oszczędnościowego na konto osobiste zlecone w Bankowości Mobilnej, zlecone w inny sposób - 7 zł za przelew.
  • Pełny dostęp do rachunku za pośrednictwem Pekao24 dla Klientów posiadających tę usługę.

Klient może posiadać tylko jedno nowe Konto Oszczędnościowe: pojedyncze lub wspólne (z drugim posiadaczem wspólnego konta osobistego).

Informujemy, że środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym są objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów na standardowych zasadach.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunku z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.  
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt