POMNAŻANIE KAPITAŁU

Jeśli chcesz efektywnie zarządzać zgromadzonymi środkami proponujemy skorzystanie z naszej bogatej oferty produktów inwestycyjnych.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium

Fundusze Pioneer

Fundusze inwestycyjne to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania. Środki pieniężne są lokowane w różnego rodzaju aktywa rynku finansowego zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu.

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium to bezterminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W  ramach Strefy Inwestycji Premium możliwe jest inwestowanie jednocześnie w jeden lub wiele, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk), o różnej polityce inwestycyjnej, poziomie ryzyka oraz zarządzanych przez różne instytucje finansowe.

Lokaty terminowe

Klientom, którzy wolne środki chcą łatwo i szybko ulokować z pewnym zyskiem, proponujemy bogatą ofertę złotowych i walutowych lokat terminowych.

Programy inwestycyjne

Proponujemy inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer w ramach specjalnych programów inwestycyjnych. To większa elastyczność i możliwość zróżnicowania oszczędności.

Usługi maklerskie

Usługi maklerskie gwarantują możliwość inwestowania na rynku akcji, kontraktów terminowych i opcji, obligacji, a także na rynku niepublicznym, przy wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia maklerów i profesjonalnych doradców finansowych.

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to nowoczesna forma inwestowania umożliwiająca osiągnięcie potencjalnego zysku wyższego niż na standardowej lokacie oraz gwarantująca ochronę kapitału w dniu zakończenia inwestycji (Dniu Wykupu)

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty