CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU STREFA INWESTYCJI PREMIUM

Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. proponujemy Ci:

 • Dostęp do szerokiego spektrum ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które lokują swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne zarządzane przez wiodące towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zagraniczne podmioty inwestycyjne.
 • Możliwość zainwestowania środków w 3 Portfele modelowe zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółkę Akcyjną
 • Inwestycję już od 10 000 zł w ramach rachunku podstawowego (jednorazowa wymagana składka) oraz od 500 zł w ramach rachunku swobodnego dostępu (składka niewymagana, możliwość dokonania dodatkowej płatności w dowolnym momencie).
 • Możliwość przenoszenia (bez ponoszenia dodatkowych opłat) środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 • Podstawowy zakres ubezpieczenia - śmierć oraz śmierć wskutek wypadku.
 • Maksymalnie uproszczony proces zawarcia umowy ubezpieczenia bez oceny medycznej.

 

Dla tych, którzy oczekują korzyści prawnych i podatkowych Strefa Inwestycji Premium oferuje:

 • odroczenie podatku od zysków kapitałowych na koniec inwestycji;
 • zwolnienie  75 % świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu z zajęcia w ramach postępowania  egzekucyjnego  (ograniczenie to nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów) - zwolnienie nie dotyczy wykupów częściowych i całkowitych;
 • zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej, a zatem całość środków można przekazać dowolnie wskazanym osobom;
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, wypłata świadczenia w wysokości sumy 2 000 zł oraz:
  • o wyższej z kwot: wartość wpłaconych składek pomniejszona o dokonane wykupy częściowe lub wartość środków zgromadzonych na rachunkach (jeżeli w  dniu śmierci Ubezpieczony nie miał ukończonych 70 lat),
  • o wartość środków zgromadzonych na rachunkach (jeżeli w  dniu śmierci Ubezpieczony miał ukończone 70 lat);
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku świadczenie zostanie powiększone o równowartość 25% składki podstawowej nie więcej jednak niż 300 000 zł,

Przejrzyste formalności przy zakupie produktu

Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem doradcy bankowego, zarejestrowanego przez Allianz w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, a formalności z tym procesem związane zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Przed podpisaniem wniosku Klient otrzymuje Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz Kartę Produktu z podstawowymi informacjami o produkcie. Jako potwierdzenie zawarcia umowy Klient otrzymuje Polisę.

Szczegółowych informacji dotyczących produktu Strefa Inwestycji Premium udzieli Ci Doradca Premium w oddziale Banku Pekao S.A.
Kontakt z Doradcą Osobistym Premium
Ulotka (1,71 MB)
 • Niskie koszty administracyjne - 1,4% w skali roku liczone od aktywów zgromadzonych na obu rachunkach.
 • Opłaty wewnętrzne za zarządzanie pobierane przez podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi w przedziale od 0,2% do 4% w skali roku (pełna tabela opłat za zarządzanie pobieranych przez podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi znajduje się w Karcie Produktu).
 • Brak opłat likwidacyjnych - częściowy lub całkowity wykup środków nie jest obciążony opłatami. Klient otrzymuje wartość środków zgromadzonych na swoich rachunkach po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych, jeżeli jest należny.
 • Maksymalny poziom opłaty wstępnej -2,5% liczone od składki podstawowej oraz składek doraźnych.
 • Koszty opłat za ochronę ubezpieczeniową uzależnione od wieku osoby ubezpieczonej (Opłata za ochronę ubezpieczeniową - suma 0,1% Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku w skali roku oraz iloczynu Sumy na ryzyku (zdefiniowanej w OWU) i miesięcznej stawki za ryzyko śmierci, ustalanej na podstawie wieku Ubezpieczonego, przy zastosowaniu tabeli stawek za ryzyko śmierci wskazanych w Tabeli opłat i limitów. Pobierana jest pierwszego dnia każdego Miesiąca polisowego, za Miesiąc polisowy z góry, poprzez umorzenie Jednostek proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w wartości Rachunku podstawowego).

Opłaty dotyczące produktu Strefa Inwestycji Premium znajdują się również w Tabeli Opłat i Limitów.


 

Ubezpieczenie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków w wyniku spadku wartości Jednostek Funduszy między innymi z powodu:

 • ryzyka rynkowego - związanego ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury na rynkach finansowych,
 • ryzyka płynności inwestycji - wynikającego z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę, lub poniesienia straty
 • ryzyka stopy procentowej - oznaczającego możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego portfela inwestycyjnego funduszu,
 • ryzyka kredytowego - związanego z możliwością utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań (w tym ryzyko Skarbu Państwa),
 • ryzyka walutowego - oznaczającego możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość inwestycji denominowanych w walutach obcych,
 • ryzyka inflacji - oznaczającego możliwość, że realna stopa zwrotu z inwestycji będzie niższa od stopy nominalnej,
 • ryzyka rozliczeniowego - oznaczającego możliwość poniesienia straty z tytułu nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Funduszu,
 • ryzyka związanego z możliwością zawieszenia umarzania jednostek funduszy inwestycyjnych ,
 • ryzyka związanego z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Funduszy
 • ryzyka związanego z koncentracją aktywów Funduszu.
Prospekty Informacyjne i KII wszystkich funduszy dostępne są na stronie ubezpieczyciela.  

Dokumenty produktowe:

 

Karta Produktu (167 kB)

Klauzula prawna:

Strefa Inwestycji Premium jest produktem oferowanym w formie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: "fundusz"). Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Klient, który ukończył 18 rok życia oraz Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz Klienta który ukończył 18 rok życia.

Niniejszy materiał ma charakter  reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c. ani rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia umowy. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy. Materiały prezentowane są jedynie w celach  reklamowych. Decyzja o zawarciu umowy powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się ze wzorcami danej umowy.

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank Pekao S.A. przed zawarciem umowy w ramach produktu Strefa Inwestycji Premium Inwestor powinien określić  i ocenić ryzyka związane z jej zawarciem, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty, jak również konsekwencje prawne. ,

Oferowany produkt stanowi formę lokowania środków w fundusze administrowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. (dalej: "Allianz"). Jednostki uczestnictwa funduszu nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w fundusz nie są gwarantowane przez Allianz ani Bank Pekao S.A.. Inwestycje w fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, łącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszu. Wysokość opłat jest określona w Tabeli opłat i limitów, których wysokość jest określona w Tabeli opłat i limitów.

Jeżeli roszczenia osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia na życie nie mogą być pokryte przez TU Allianz Życie Polska S.A. z powodu:

a) upadłości Ubezpieczyciela,

b) oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela lub umorzenia postępowania upadłościowego, gdy majątek Ubezpieczyciela nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

c) zarządzenia likwidacji przymusowej Ubezpieczyciela, gwarantowane są świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej, wypłatami takich świadczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Toolbox
   Zapamiętane skróty