RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DOBRY ZYSK

Klientom, którzy oczekują oprocentowania środków oraz swobodnego dostępu do nich proponujemy rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk.

Rachunek Dobry Zysk jest otwierany do pakietu Eurokonto.

Najważniejsze korzyści, jakie niesie Dobry Zysk to:

  • oprocentowanie - uzależnione od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku,
  • metoda naliczania odsetek - jedna, określona dla danej kwoty stopa procentowa stosowana dla całej wysokości salda rachunku,
  • korzystna zasada kapitalizacji odsetek - odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, a jeśli Klient nie zdecyduje się ich wypłacić, podnoszą saldo rachunku, zwiększając tym samym realny zysk z oszczędności w skali roku,
  • możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek,
  • nieograniczona liczba przelewów na rachunek i wypłat z niego,
  • brak opłaty za prowadzenie,
  • bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w każdym miesiącu, każdy kolejny za niewielką opłatą,
  • pełny dostęp do rachunku za pośrednictwem  nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24 - Internet, telefon i sms.

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. 
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty