Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO24MAKLER

Pekao24Makler to wielofunkcyjna platforma transakcyjna będąca elementem bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A., dedykowana Klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego.

Posiadając rachunek inwestycyjny masz możliwość m. in.:

  • inwestowania w instrumenty finansowe o różnej specyfice,
  • realizowania strategii inwestycyjnej na rynku spadkowym dzięki usłudze krótkiej sprzedaży,
  • uczestniczenia w ofertach publicznych, wezwaniach czy zapisach na akcje w ramach praw poboru,
  • dostępu do bieżących informacji, notowań i analiz rynkowych.

Pekao24Makler
Serwis internetowy

W ramach usługi Pekao24Makler otrzymujesz do dyspozycji serwis internetowy, dający możliwość zarządzania rachunkiem inwestycyjnym poprzez Internet.

Pekao24Makler
Serwis telefoniczny

W ramach usługi Pekao24Makler otrzymujesz dostęp do rachunku za pośrednictwem konsultanta
w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz całodobowo w serwisie automatycznym.

Aplikacja mobilna
Serwis transakcyjny

Aplikacja mobilna zawierająca moduł maklerski to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu do rachunków inwestycyjnych prowadzonych w DM Pekao za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Aplikacja mobilna
Informacje Giełdowe

Serwis Informacji giełdowych w aplikacji mobilnej Pekao24 umożliwia obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich, a także wybranych surowców oraz indeksów giełd światowych.

Notowania on-line

W serwisach Pekao24Makler możesz korzystać z notowań giełdowych i serwisów informacyjnych. Pobieranie notowań giełdowych możliwe jest w pakietach zróżnicowanych pod względem zakresu prezentowanych informacji.

Obsługa za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu Pekao24Makler dostępna jest po podpisaniu "Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao". Lista placówek, w których możesz podpisać umowę z Domem Maklerskim Pekao dostępna jest na stronie PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH (PUM). Jeżeli korzystasz już z serwisu Pekao24, uzyskasz dostęp do usług maklerskich przy użyciu tego samego numeru klienta i hasła.

Jestem Klientem Domu Maklerskiego Pekao

Jeżeli jesteś posiadaczem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao możesz uzyskać dostęp do usługi Pekao24Makler w jednym z blisko 400 PUM, tutaj dowiesz się jak to zrobić

Chcę zostać Klientem Domu Maklerskiego Pekao

Jeżeli chcesz otworzyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao możesz to zrobić w jednym z blisko 400 PUM, tutaj dowiesz się jak to zrobić i jednocześnie uzyskać dostęp do usługi Pekao24Makler

Tabela funkcji serwisu Pekao24Makler

Operacja Serwis internetowy Aplikacja mobilna Serwis telefoniczny
Konsultant Serwis
automatyczny
ZLECENIA1
Akcje, obligacje, kontrakty i opcje, inne X X X  
Krótka sprzedaż2 X   X  
Zlecenia zaawansowane3 X   X  
Zlecenia bieżące X X X X
Koszyk zleceń X   X  
Historia zleceń X X X  
RACHUNEK PAPIERÓW
Aktywa9 X X X X
Blokada instrumentów finansowych X   X  
Blokada pod zabezpieczenie KS X   X  
Pożyczki zaciągnięte X   X  
Wyciągi i potwierdzenia X   X X4
Historia papierów X X X  
Lista rachunków9 X X X  
Szczegóły rachunku9 X X X  
NOWE EMISJE
Oferta publiczna5 X X X  
Prawa5 X X X  
Zamiana obligacji5 X   X  
Sesja specjalna5 X X X  
RACHUNEK PIENIĘŻNY
Szczegóły rachunku pieniężnego9 X X X X6
Przelew jednorazowy (na rachunek inwestycyjny, na rachunek bieżący własny, na rachunek zdefiniowany)9, 10 X X X  
Przelewy cykliczne X X X  
Przelewy oczekujące X X X  
Rachunki zdefiniowane X X X  
Historia operacji X X X  
Historia codziennych rozliczeń rynkowych X X X  
Historia rachunku zabezpieczającego X X X  
Historia rachunku pieniężnego KS X   X  
Wyciągi i potwierdzenia X   X X4
Informacja podatkowa X   X  
KREDYTY
Spłata kredytu X X X  
Uruchomienie kredytu X X X  
Umowy kredytowe X   X  
NASZA OFERTA
Informacja o ofercie produktowej DM X X X  
Wnioski o produkty bankowe X      
Wniosek o rachunek inwestycyjny X   X  
USTAWIENIA
Zarządzanie usługami abonamentowymi X   X  
Zarządzanie ustawieniami domyślnymi X   X  
Zarządzanie ustawieniami oraz autoryzacją zleceń w serwisie telefonicznym, internetowym i/lub aplikacji mobilnej X   X  
Ocena lub aktualizacja oceny adekwatności usług maklerskich i instrumentów finansowych będących ich przedmiotem X   X  
Zarządzanie autoryzacją X   X  
Zmiana PIN-u X     X
Wygenerowanie nowego PIN-u X   X  
Ustanowienie lub zmiana hasła do logowania w Pekao24Makler X      
Anulowanie hasła do logowania w Pekao24Makler     X  
Zablokowanie wszystkich serwisów X   X  
Odblokowanie wszystkich serwisów     X  
Zawieszenie/aktywacja dostępu do poszczególnych serwisów X   X  
Rejestr zdarzeń7 X      
Zarządzanie zgodami marketingowymi X      
Zmiana PIN do aplikacji mobilnej   X    
Zamówienie wiadomości z linkiem do pobrania aplikacji mobilnej X   X  
NOTOWANIA
Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym8, 9 X X X  
POCZTA9
Poczta wewnętrzna X      
Zlecenie kontaktu X X    
Jeżeli potrzebujesz szybkiej informacji na temat aktualnego stanu swojego rachunku, zawartych transakcji, realizacji zleceń bieżących lub chcesz zmienić PIN - korzystaj z automatycznego serwisu telefonicznego Pekao24Makler (Interactive Voice Response). Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, serwis automatyczny jest do Twojej dyspozycji. Posłużysz sie nim swobodnie, używając klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym.

1. Możliwość składania zleceń na kontrakty i opcje, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi. Klienci, którzy podpisali Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao przed 3.01.2018 mają możliwość składania zleceń na rynkach zagranicznych, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
2. Możliwość składania zleceń krótkiej sprzedaży, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
3. Zasady obsługi zleceń zaawansowanych określone są w Komunikacie Dyrektora zamieszczonym na www.dm.pekao.com.pl
4. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępna jest tylko bieżąca wycena rachunku.
5. Jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji.
6. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępne są tylko: stan rachunku i wycena portfela.
7. Rejestr zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa i operacji bankowych.
8. W serwisach internetowym, mobilnym, aplikacji mobilnej i aplikacji PeoPay notowania w czasie rzeczywistym dostępne są po podpisaniu Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao (Umowy świadczenia usługi abonenckiej przez Dom Maklerski Pekao).
9. Opcja dostępna również w serwisie mobilnym Banku Pekao S A oraz aplikacji PeoPay w wersji od 3.0 na urządzenia z systemem iOS i Android, po podpisaniu umowy o korzystanie z bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.
10. W serwisie mobilnym oraz w aplikacji PeoPay dostępne są przelewy pomiędzy rachunkami inwestycyjnymi prowadzonymi w DM a bankowymi prowadzonymi w Banku Pekao S.A.

Szczegółowy wykaz funkcji serwisów Pekao24Makler dostępny jest w Komunikacie Dyrektora DM w sprawie określenia zasad funkcjonowania i korzystania z Kanałów zdalnych, rodzajów dyspozycji, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane, a także możliwych form ich autoryzacji.

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Notowania akcji
  Informacje rynkowe
   Zapamiętane skróty
kontakt