Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SERWIS INTERNETOWY

Serwis internetowy Pekao24Makler umożliwia inwestowanie w ramach bogatej oferty produktów rynku kapitałowego, dostęp do notowań giełdowych i informacji rynkowych, a także podgląd stanu posiadanych rachunków inwestycyjnych oraz codziennej wyceny aktywów. Oferuje najszerszy zakres funkcji
ze wszystkich serwisów Pekao24.

Do serwisu internetowego możesz zalogować się korzystając z boksu Bankowości elektronicznej dostępnego na poniższych stronach:

Po zalogowaniu do serwisu Pekao24 do serwisu usług maklerskich przejdziesz wybierając zakładkę Usługi Maklerskie dostępną nad menu, a także z poziomu strony głównej serwisu Pekao24 wybierając
w sekcji Usługi Maklerskie link: lista rachunków inwestycyjnych w DM Pekao. Nastąpi zmiana nawigacji
i uzyskasz dostęp do opcji umożliwiających dysponowanie rachunkiem inwestycyjnym. Jeżeli nie korzystasz z bankowości elektronicznej Pekao24, po zalogowaniu automatycznie uzyskasz dostęp do menu serwisu Pekao24Makler.

Serwis internetowy Pekao24Makler prawidłowo współpracuje z przeglądarkami:               

 • Opera
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer 7.0 lub wyższe

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

Nie zalecamy używania przeglądarek w wersji beta lub release. Klientów używających wcześniejszych wersji zachęcamy do zmiany przeglądarki na wskazane powyżej.

PORADA!
W celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania usługi prosimy o konfigurację przeglądarki zgodnie z zaleceniami Banku.

Główne menu serwisu Pekao24Makler jest dostępne z poziomu każdej strony i zawiera sześć zakładek,
w ramach których uzyskasz dostęp do swoich produktów i operacji z nimi związanych:

ZLECENIA

W sekcji ZLECENIA możesz:

 • złożyć lub anulować zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW, BondSpot oraz NewConnect,
 • przeglądać zlecenia bieżące,
 • przeglądać historię zleceń,
 • definiować własne koszyki zleceń.

RACHUNEK PAPIERÓW

W sekcji RACHUNEK PAPIERÓW masz możliwość:

 • przeglądu aktywów zgromadzonych na rachunku,
 • przeglądu blokad instrumentów finansowych.

NOWE EMISJE

W sekcji NOWE EMISJE masz możliwość:

 • dokonania zapisu na akcje w ramach oferty publicznej,
 • dokonania zapisu na akcje w ramach wykonania prawa poboru w trybie zapisu podstawowego i dodatkowego,
 • zamiany obligacji,
 • składania zleceń na sesję specjalną.

RACHUNEK PIENIĘŻNY

W sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY masz możliwość:
 • wykonać szybki przelew zasilający rachunek inwestycyjny środkami z rachunku osobistego w Banku Pekao S.A.,
 • przelać środki na rachunek osobisty w Banku Pekao S.A. lub innym banku,
 • zdefiniować przelew z datą przyszłą,
 • zdefiniować przelew cykliczny środków pochodzących z odsetek od obligacji, wykupu obligacji, dywidendy, lub dostępnych środków po rozliczeniu sesji,
 • zdefiniować rachunek do przelewów oraz sprawdzić listę zdefiniowanych rachunków,
 • pobrania wyciągu z rachunku pieniężnego,
 • sprawdzenia historii operacji,
 • sprawdzenia historii CRR,
 • sprawdzenia historii rachunku zabezpieczającego,
 • sprawdzenia historii podatkowej.

KREDYTY

W sekcji KREDYTY możesz:

 • sprawdzić szczegóły posiadanych kredytów,
 • przejrzeć posiadane umowy kredytowe,
 • uruchomić transzę kredytu.

Masz tutaj również możliwość dokonania spłaty kredytu oraz sprawdzenia aktualnego stanu zadłużenia.

NASZA OFERTA

W tym miejscu masz dostęp do informacji o ofercie produktowej Domu Maklerskiego Pekao, elektronicznego formularza Zlecenia kontaktu, Wniosku o nowy rachunek inwestycyjny oraz produktów znajdujących się w ofercie Banku Pekao S.A.


Dodatkowe funkcje serwisu:

NOTOWANIA

Za pośrednictwem aplikacji SDIG, który udostępniany jest w ramach serwisu internetowego Pekao24Makler, masz możliwość korzystania z dostępu do bezpłatnych oraz płatnych pakietów notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

USTAWIENIA

Z poziomu sekcji USTAWIENIA możesz:

 • wybrać rachunek domyślny dla kanałów zdalnych oraz stronę startową dla serwisu internetowego,
 • ustawić domyślną wartość dla parametru zleceń OTP (odroczony termin płatności),
 • ustawić domyślny sposób wyświetlania potwierdzania zleceń,
 • zarządzać autoryzacją w serwisach telefonicznym i inetrnetowym oraz w zakresie bieżącej sesji,
 • sprawdzić aktualny pakiet notowań oraz rachunek do pobierania opłat za pakiety notowań, sprawdzić,
 • czy została podpisana Umowa abonamentowa,
 • zmienić pakiet notowań,
 • sprawdzić oraz zmienić dane takie jak: numer telefonu do oddzwaniania, numer telefonu do PekaoSMS, adres korespondencyjny do Pekao24,
 • sprawdzić dane osobowe zdefiniowane dla danego rachunku, bez możliwości ich modyfikacji przez Internet.

ZLECENIE KONTAKTU I POCZTA

Jeżeli chcesz, aby pracownik Domu Maklerskiego skontaktował się z Tobą, wystarczy, że w sekcji POCZTA wybierzesz opcję "Zlecenie kontaktu" oraz wskażesz preferowaną datę i godzinę, kiedy ma zadzwonić konsultant. Możesz również wysłać e-mail z zapytaniem. W tym celu wybierz opcję "Napisz wiadomość".

Złożenie zlecenia:

 • wybierz zakładkę ZLECENIA
 • wybierz typ instrumentu finansowego na jaki chcesz złożyć zlecenie, np. AKCJA
 • wybierz rynek, np. GPW
 • wybierz typ transakcji, np. KUPNO
 • wskaż instrument, np. PEKAO
 • podaj parametry zlecenia: LICZBĘ PAPIERÓW, LIMIT CENY, TYP ZLECENIA, DATĘ
 • wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rynek

Przelew środków finansowych:

 • wybierz zakładkę RACHUNEK PIENIĘŻNY
 • wybierz rodzaj przelewu, jaki chcesz wykonać, np. PRZELEW JEDNORAZOWY
 • wybierz typ przelewu, np. NA RACHUNEK BIEŻĄCY WŁASNY
 • wybierz numer rachunku inwestycyjnego, z którego chcesz wykonać przelew
 • wprowadź kwotę przelewu
 • wybierz numer rachunku bieżącego, na który chcesz wykonać przelew
 • wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rachunek

Korzystanie z notowań:

 • wybierz baner NOTOWANIA znajdujący się po lewej stronie ekranu - automatycznie uruchomi się domyślny profil notowań
 • jeśli chcesz dodać nowy instrument, w aktywnym oknie notowań zacznij wpisywać jego nazwę, następnie zaakceptuj komunikat o dodaniu go do listy

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z serwisem internetowym Pekao24Makler:

W jaki sposób można anulować zlecenie w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Aby anulować zlecenie w serwisie internetowym Pekao24Makler należy w zakładce "Zlecenia bieżące" w wierszu, w którym znajduje się zlecenie przeznaczone do anulowania wybrać opcję "Anuluj".

Czy można złożyć zapis na akcje w ramach prawa poboru w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Tak, Klient uprawniony do zapisu na akcje z wykorzystaniem prawa poboru może złożyć zarówno zapis podstawowy jak i dodatkowy poprzez serwis internetowy Pekao24Makler o ile zezwalają na to warunki emisji akcji. Zapis należy wprowadzić w zakładce "Nowe emisje" w opcji "Prawa".

Czy Klient może złożyć dyspozycję zamiany obligacji w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Tak, Klient za pośrednictwem serwisie internetowym Pekao24Makler może złożyć dyspozycję zamiany obligacji. Dyspozycję należy wprowadzić w zakładce "Nowe emisje" po wybraniu opcji "Zamiana obligacji"

Jakie są wymagania dotyczące haseł w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych np: ! @ $ % & - = + " . Niedopuszczalne są polskie znaki diakrytyczne: ą, ć, ę, ó, ł, ń, ś, ź, ż.

Dlaczego zlecenie z typem ważności Wykonaj lub Anuluj zostało anulowane?

Zlecenie "Wykonaj lub Anuluj" po przyjęciu przez system GPW jest realizowane w całości lub traci ważność (jest anulowane) w przypadku braku przeciwstawnych ofert umożliwiajacych jego realizację w momencie wejścia do arkusza zleceń. Należy pamiętać, iż zlecenia typu "Wykonaj lub Anuluj" mogą być przyjęte przez system GPW dopiero w fazie notowań ciągłych oraz dogrywki.

Kiedy stosować typ ważności Wykonaj i Anuluj?

Zlecenia "Wykonaj i Anuluj" tracą ważność po pierwszej realizacji lub od razu w momencie przyjęcia przez system GPW, o ile instrument był w fazie obrotu, a realizacja nie była możliwa ze względu na brak przeciwstawnych ofert.
Z powyższych względów, stosowanie takich parametrów ważności jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy odpowiadamy na istniejącą, przeciwstawną ofertę. Zabezpieczamy się w ten sposób przed wycofaniem tej oferty przed przekazaniem naszego zlecenia do systemu GPW.

Dlaczego zlecenie z dodatkowym warunkiem wielkości minimalnej zostało anulowane?

Zlecenie z wielkością minimalną trafia do arkusza i jest automatycznie wykonane, jeśli możliwa jest realizacja tej minimalnej wielkości. Jeżeli w danym momencie nie jest to możliwe, to zlecenie jest anulowane automatycznie.

Podczas logowania do serwisów Pekao24Makler pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wybierz jedną z poniższych opcji.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do serwisu internetowego:

1. Na pierwszej stronie podaj swój numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

Numer klienta znajdziesz na Umowie świadczenia usług maklerskich.
Wprowadź numer klienta

2. Na kolejnej stronie wpisz swój numer PIN, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

PIN to czterocyfrowy numer, który otrzymałeś w wiadomości SMS (ważny 48 godzin od wygenerowania) lub ustanowiłeś telefonicznie u konsultanta lub otrzymałeś listem.
Jeżeli nie posiadasz PIN-u, udaj się do dowolnego oddziału Punktu Usług Maklerskich w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u.
Wprowadź PIN

3. Wyświetlona zostanie strona do ustanowienia hasła.

Wpisz ponownie numer PIN, wprowadź i powtórz nowe hasło, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.
Wprowadź hasło

Wskazówki:
Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych i nie powinno być słowem występującym w słowniku. Podobnie jak w przypadku PIN-u nie udostępniaj go innym osobom.

Ustanawiając nowe hasło, możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła wyznacza stopień jego skomplikowania i zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków.

Nowe hasło będzie potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej.

Porada nr 1:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Porada nr 2:
Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. W tym celu po zalogowaniu do serwisu internetowego przejdź do sekcji USTAWIENIA i wybierz HASŁO I PIN). Zmieniaj hasło co 30 dni.

Porada nr 3:
Aby zalogować się do serwisu telefonicznego, będziesz potrzebować PIN:

 • w przypadku PIN-u otrzymanego SMS-em - zmień PIN na PIN ważny bez ograniczeń czasowych (możesz to zrobić np. w serwisie internetowym - wejdź w sekcję USTAWIENIA i wybierz HASŁO i PIN);
 • w przypadku PIN-u ustalonego telefonicznie za pośrednictwem konsultanta lub otrzymanego listem - zachowaj go, Twój PIN nie ma ograniczeń czasowych.

Kolejne logowanie

1. Na stronie do logowania wprowadź numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

2. Na kolejnej stronie wpisz wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane), a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

Przykład:
Zakładamy, że do logowania używane jest hasło: <<**Pekao24!**>>
Wprowadź hasło
W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (np. jeśli pola numer 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13 są puste należy wprowadzić pierwszy czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, jedenasty i trzynasty znak z hasła).

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona startowa, domyślnie prezentująca listę Twoich rachunków inwestycyjnych.* W sekcji USTAWIENIA możesz zdefiniować inną stronę startową, która będzie wyświetlana domyślnie jako pierwsza, po każdym zalogowaniu do serwisu maklerskiego.
*Jeśli posiadasz aktywny dostęp do Pekao24, do serwisu Pekao24Makler przejdziesz wybierając po zalogowaniu zakładkę Usługi Maklerskie dostępną nad menu, a także z poziomu strony głównej serwisu Pekao24 wybierając w sekcji Usługi Maklerskie link: lista rachunków inwestycyjnych w DM Pekao.

Pierwsza po zalogowaniu wyświetli się strona startowa.

Porada:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Problemy z logowaniem

Nie mam numeru klienta

Numer klienta zapisany jest m.in na Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

Jeśli nie możesz odszukać Umowy skontaktuj się z konsultantem Domu Maklerskiego Pekao pod numerami:

801 301 601 lub 22 591 26 01.

Po poprawnej identyfikacji konsultant przekaże Ci Twój numer klienta.

Numer ten możesz uzyskać także w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich.

Nie znam PIN-u

Jeżeli posiadasz hasło do Pekao24Makler, dyspozycję regeneracji PIN-u możesz złożyć w serwisie internetowym. Po zalogowaniu przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz Hasło i PIN.

Jeśli nie posiadasz hasła i nie możesz zalogować się do serwisu, udaj się do dowolnego Punktu Usług Maklerskich w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u poprzez SMS lub przez telefon.

Możesz również skontaktować się z konsultantem pod numerem:

801 301 601 lub 22 591 26 01

w celu zamówienia PIN-u na adres korespondencyjny do Pekao24.

Nie pamiętam hasła

Jeśli pamiętasz PIN, zadzwoń do konsultanta pod numer

801 301 601 lub 22 591 26 01

w celu zresetowania hasła.

Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, udaj się do dowolnego Punktu Usług Maklerskich w celu wygenerowania nowego PIN-u, na podstawie którego ustanowisz nowe hasło do Pekao24Makler.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Infolinią Domu Maklerskiego Pekao:
 • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
 • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata według cennika operatora).
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Notowania akcji
  Informacje rynkowe
   Zapamiętane skróty
kontakt