SERWIS INTERNETOWY

Serwis internetowy Pekao24Makler umożliwia inwestowanie w ramach bogatej oferty produktów rynku kapitałowego, dostęp do notowań giełdowych i informacji rynkowych, a także podgląd stanu posiadanych rachunków inwestycyjnych oraz codziennej wyceny aktywów. Oferuje najszerszy zakres funkcji
ze wszystkich serwisów Pekao24.

Do serwisu internetowego możesz zalogować się korzystając z boksu Bankowości elektronicznej dostępnego na poniższych stronach:

Po zalogowaniu do serwisu Pekao24 do serwisu usług maklerskich przejdziesz wybierając zakładkę Usługi Maklerskie dostępną nad menu, a także z poziomu strony głównej serwisu Pekao24 wybierając
w sekcji Usługi Maklerskie link: lista rachunków inwestycyjnych w DM Pekao. Nastąpi zmiana nawigacji
i uzyskasz dostęp do opcji umożliwiających dysponowanie rachunkiem inwestycyjnym. Jeżeli nie korzystasz z bankowości elektronicznej Pekao24, po zalogowaniu automatycznie uzyskasz dostęp do menu serwisu Pekao24Makler.

Serwis internetowy Pekao24Makler prawidłowo współpracuje z przeglądarkami:               

 • Internet Explorer 7.0,
 • Opera 8.0,
 • Firefox 1.5

lub ich wyższymi wersjami.

Nie zalecamy używania przeglądarek w wersji beta lub release. Klientów używających wcześniejszych wersji zachęcamy do korzystania z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

Rekomendujemy używanie przeglądarek obsługujących 128-bitowy protokół SSL w wersji 3.0. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

Główne menu serwisu Pekao24Makler jest dostępne z poziomu każdej strony i zawiera sześć zakładek,
w ramach których uzyskasz dostęp do swoich produktów i operacji z nimi związanych:

ZLECENIA

W sekcji ZLECENIA możesz:

 • złożyć lub anulować zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW, BondSpot oraz NewConnect,
 • przeglądać zlecenia bieżące,
 • przeglądać historię zleceń,
 • definiować własne koszyki zleceń.

RACHUNEK PAPIERÓW

W sekcji RACHUNEK PAPIERÓW masz możliwość:

 • przeglądu aktywów zgromadzonych na rachunku,
 • przeglądu blokad instrumentów finansowych.

NOWE EMISJE

W sekcji NOWE EMISJE masz możliwość:

 • dokonania zapisu na akcje w ramach oferty publicznej,
 • dokonania zapisu na akcje w ramach wykonania prawa poboru w trybie zapisu podstawowego i dodatkowego,
 • zamiany obligacji,
 • składania zleceń na sesję specjalną.

RACHUNEK PIENIĘŻNY

W sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY masz możliwość:
 • wykonać szybki przelew zasilający rachunek inwestycyjny środkami z rachunku bieżącego w Banku Pekao S.A.,
 • przelać środki na rachunek bieżący w Banku Pekao S.A. lub innym banku,
 • zdefiniować przelew z datą przyszłą,
 • zdefiniować przelew cykliczny środków pochodzących z odsetek od obligacji, wykupu obligacji, dywidendy, lub dostępnych środków po rozliczeniu sesji,
 • zdefiniować rachunek do przelewów oraz sprawdzić listę zdefiniowanych rachunków,
 • pobrania wyciągu z rachunku pieniężnego,
 • sprawdzenia historii operacji,
 • sprawdzenia historii CRR,
 • sprawdzenia historii rachunku zabezpieczającego,
 • sprawdzenia historii podatkowej.

KREDYTY

W sekcji KREDYTY możesz:

 • sprawdzić szczegóły posiadanych kredytów,
 • przejrzeć posiadane umowy kredytowe,
 • uruchomić transzę kredytu.

Masz tutaj również możliwość dokonania spłaty kredytu oraz sprawdzenia aktualnego stanu zadłużenia.

NASZA OFERTA

W tym miejscu masz dostęp do informacji o ofercie produktowej Domu Maklerskiego Pekao, elektronicznego formularza Zlecenia kontaktu, Wniosku o nowy rachunek inwestycyjny oraz produktów znajdujących się w ofercie Banku Pekao S.A.


Dodatkowe funkcje serwisu:

NOTOWANIA

Za pośrednictwem aplikacji SDIG, który udostępniany jest w ramach serwisu internetowego Pekao24Makler, masz możliwość korzystania z dostępu do bezpłatnych oraz płatnych pakietów notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

USTAWIENIA

Z poziomu sekcji USTAWIENIA możesz:

 • wybrać rachunek domyślny dla kanałów zdalnych oraz stronę startową dla serwisu internetowego,
 • ustawić domyślną wartość dla parametru zleceń OTP (odroczony termin płatności),
 • ustawić domyślny sposób wyświetlania potwierdzania zleceń,
 • zarządzać autoryzacją w serwisach telefonicznym i inetrnetowym oraz w zakresie bieżącej sesji,
 • sprawdzić aktualny pakiet notowań oraz rachunek do pobierania opłat za pakiety notowań, sprawdzić,
 • czy została podpisana Umowa abonamentowa,
 • zmienić pakiet notowań,
 • sprawdzić oraz zmienić dane takie jak: numer telefonu do oddzwaniania, numer telefonu do PekaoSMS, adres korespondencyjny do Pekao24,
 • sprawdzić dane osobowe zdefiniowane dla danego rachunku, bez możliwości ich modyfikacji przez Internet.

ZLECENIE KONTAKTU I POCZTA

Jeżeli chcesz, aby pracownik Domu Maklerskiego skontaktował się z Tobą, wystarczy, że w sekcji POCZTA wybierzesz opcję "Zlecenie kontaktu" oraz wskażesz preferowaną datę i godzinę, kiedy ma zadzwonić konsultant. Możesz również wysłać e-mail z zapytaniem. W tym celu wybierz opcję "Napisz wiadomość".

Złożenie zlecenia:

 • wybierz zakładkę ZLECENIA
 • wybierz typ instrumentu finansowego na jaki chcesz złożyć zlecenie, np. AKCJA
 • wybierz rynek, np. GPW
 • wybierz typ transakcji, np. KUPNO
 • wskaż instrument, np. PEKAO
 • podaj parametry zlecenia: LICZBĘ PAPIERÓW, LIMIT CENY, TYP ZLECENIA, DATĘ
 • wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rynek

Przelew środków finansowych:

 • wybierz zakładkę RACHUNEK PIENIĘŻNY
 • wybierz rodzaj przelewu, jaki chcesz wykonać, np. PRZELEW JEDNORAZOWY
 • wybierz typ przelewu, np. NA RACHUNEK BIEŻĄCY WŁASNY
 • wybierz numer rachunku inwestycyjnego, z którego chcesz wykonać przelew
 • wprowadź kwotę przelewu
 • wybierz numer rachunku bieżącego, na który chcesz wykonać przelew
 • wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rachunek

Korzystanie z notowań:

 • wybierz baner NOTOWANIA znajdujący się po lewej stronie ekranu - automatycznie uruchomi się domyślny profil notowań
 • jeśli chcesz dodać nowy instrument, w aktywnym oknie notowań zacznij wpisywać jego nazwę, następnie zaakceptuj komunikat o dodaniu go do listy

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z serwisem internetowym Pekao24Makler:

W jaki sposób można anulować zlecenie w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Aby anulować zlecenie w serwisie internetowym Pekao24Makler należy w zakładce "Zlecenia bieżące" w wierszu, w którym znajduje się zlecenie przeznaczone do anulowania wybrać opcję "Anuluj".

Czy można złożyć zapis na akcje w ramach prawa poboru w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Tak, Klient uprawniony do zapisu na akcje z wykorzystaniem prawa poboru może złożyć zarówno zapis podstawowy jak i dodatkowy poprzez serwis internetowy Pekao24Makler o ile zezwalają na to warunki emisji akcji. Zapis należy wprowadzić w zakładce "Nowe emisje" w opcji "Prawa".

Czy Klient może złożyć dyspozycję zamiany obligacji w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Tak, Klient za pośrednictwem serwisie internetowym Pekao24Makler może złożyć dyspozycję zamiany obligacji. Dyspozycję należy wprowadzić w zakładce "Nowe emisje" po wybraniu opcji "Zamiana obligacji"

Jakie są wymagania dotyczące haseł w serwisie internetowym Pekao24Makler?

Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych np: ! @ $ % & - = + " . Niedopuszczalne są polskie znaki diakrytyczne: ą, ć, ę, ó, ł, ń, ś, ź, ż.

Dlaczego zlecenie z typem ważności Wykonaj lub Anuluj zostało anulowane?

Zlecenie "Wykonaj lub Anuluj" po przyjęciu przez system GPW jest realizowane w całości lub traci ważność (jest anulowane) w przypadku braku przeciwstawnych ofert umożliwiajacych jego realizację w momencie wejścia do arkusza zleceń. Należy pamiętać, iż zlecenia typu "Wykonaj lub Anuluj" mogą być przyjęte przez system GPW dopiero w fazie notowań ciągłych oraz dogrywki.

Kiedy stosować typ ważności Wykonaj i Anuluj?

Zlecenia "Wykonaj i Anuluj" tracą ważność po pierwszej realizacji lub od razu w momencie przyjęcia przez system GPW, o ile instrument był w fazie obrotu, a realizacja nie była możliwa ze względu na brak przeciwstawnych ofert.
Z powyższych względów, stosowanie takich parametrów ważności jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy odpowiadamy na istniejącą, przeciwstawną ofertę. Zabezpieczamy się w ten sposób przed wycofaniem tej oferty przed przekazaniem naszego zlecenia do systemu GPW.

Dlaczego nie mogę kupić praw poboru po sprzedaniu akcji?

Należności ze sprzedaży akcji mogą być wykorzystane pod zakup praw poboru dopiero na następnej sesji, ponieważ różne są terminy rozliczania tych transakcji w KDPW - dla akcji (T+3) a dla praw poboru (T+2). "T" oznacza dzień zawarcia transakcji.

Dlaczego zlecenie z dodatkowym warunkiem wielkości minimalnej zostało anulowane?

Zlecenie z wielkością minimalną trafia do arkusza i jest automatycznie wykonane, jeśli możliwa jest realizacja tej minimalnej wielkości. Jeżeli w danym momencie nie jest to możliwe, to zlecenie jest anulowane automatycznie.

Podczas logowania do serwisów Pekao24Makler pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wybierz jedną z poniższych opcji.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do serwisu internetowego:

1. Na pierwszej stronie podaj swój numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

Numer klienta znajdziesz na Umowie świadczenia usług maklerskich.
Wprowadź numer klienta

2. Na kolejnej stronie wpisz swój numer PIN, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

PIN to czterocyfrowy numer, który otrzymałeś w wiadomości SMS (ważny 48 godzin od wygenerowania) lub ustanowiłeś telefonicznie u konsultanta lub otrzymałeś listem. Jeżeli nie posiadasz PIN-u, udaj się do dowolnego oddziału Punktu Usług Maklerskich w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u.
Wprowadź PIN

3. Wyświetlona zostanie strona do ustanowienia hasła.

Wpisz ponownie numer PIN, wprowadź i powtórz nowe hasło, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.
Wprowadź hasło

Wskazówki:
Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych i nie powinno być słowem występującym w słowniku. Podobnie jak w przypadku PIN-u nie udostępniaj go innym osobom.

Ustanawiając nowe hasło, możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła wyznacza stopień jego skomplikowania i zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków.

Nowe hasło będzie potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do serwisu internetowego, mobilnego oraz aplikacji mobilnej.

Porada nr 1:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Porada nr 2:
Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. W tym celu po zalogowaniu do serwisu internetowego przejdź do sekcji USTAWIENIA i wybierz HASŁO I PIN). Zmieniaj hasło co 30 dni.

Porada nr 3:
Aby zalogować się do serwisu telefonicznego, będziesz potrzebować PIN:

 • przypadku PIN-u otrzymanego SMS-em - zmień PIN na PIN ważny bez ograniczeń czasowych (możesz to zrobić np. w serwisie internetowym - wejdź w sekcję USTAWIENIA i wybierz HASŁO i PIN);
 • w przypadku PIN-u ustalonego telefonicznie za pośrednictwem konsultanta lub otrzymanego listem - zachowaj go, Twój PIN nie ma ograniczeń czasowych.

Kolejne logowanie

1. Na stronie do logowania wprowadź numer klienta, a następnie kliknij DALEJ.

2. Na kolejnej stronie wpisz wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane), a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

Przykład:
Zakładamy, że do logowania używane jest hasło: <<**Pekao24!**>>
Wprowadź hasło
W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (np. jeśli pola numer 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13 są puste należy wprowadzić pierwszy czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, jedenasty i trzynasty znak z hasła).

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona startowa, domyślnie prezentująca listę Twoich rachunków inwestycyjnych.* W sekcji USTAWIENIA możesz zdefiniować inną stronę startową, która będzie wyświetlana domyślnie jako pierwsza, po każdym zalogowaniu do serwisu maklerskiego.
*Jeśli posiadasz aktywny dostęp do Pekao24, do serwisu Pekao24Makler przejdziesz wybierając po zalogowaniu zakładkę Usługi Maklerskie dostępną nad menu, a także z poziomu strony głównej serwisu Pekao24 wybierając w sekcji Usługi Maklerskie link: lista rachunków inwestycyjnych w DM Pekao.

Pierwsza po zalogowaniu wyświetli się strona startowa.

Porada:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu użyj przycisku "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Problemy z logowaniem

Nie mam numeru klienta

Numer klienta zapisany jest m.in na Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

Jeśli nie możesz odszukać Umowy skontaktuj się z konsultantem Domu Maklerskiego Pekao pod numerami:

801 301 601 lub 22 591 26 01.

Po poprawnej identyfikacji konsultant przekaże Ci Twój numer klienta.

Numer ten możesz uzyskać także w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich.

Nie znam PIN-u

Jeżeli posiadasz hasło do Pekao24Makler, dyspozycję regeneracji PIN-u możesz złożyć w serwisie internetowym. Po zalogowaniu przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz Hasło i PIN.

Jeśli nie posiadasz hasła i nie możesz zalogować się do serwisu, udaj się do dowolnego Punktu Usług Maklerskich w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u poprzez SMS lub przez telefon.

Możesz również skontaktować się z konsultantem pod numerem:

801 301 601 lub 22 591 26 01

w celu zamówienia PIN-u na adres korespondencyjny do Pekao24.

Nie pamiętam hasła

Jeśli pamiętasz PIN, zadzwoń do konsultanta pod numer

801 301 601 lub 22 591 26 01

w celu zresetowania hasła.

Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, udaj się do dowolnego Punktu Usług Maklerskich w celu wygenerowania nowego PIN-u, na podstawie którego ustanowisz nowe hasło do Pekao24Makler.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Infolinią Domu Maklerskiego Pekao:
 • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
 • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata według cennika operatora).
Toolbox
   Zapamiętane skróty