Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE POTRZEB


Bank Pekao S.A. oferuje skrojone na miarę potrzeb rozwiązania kredytowe dopasowane do Państwa planów inwestycyjnych i celów konsumpcyjnych, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i średnio-
i długoterminowej.

Doradca Private Banking pomoże Państwu w ocenie potrzeb i zaproponuje produkty najlepiej odpowiadające oczekiwaniom.

Dedykowany zespół specjalistów kredytowych, na bieżąco wspierający Doradców bankowych, pomoże
w przygotowaniu finansowania spełniającego najbardziej niestandardowe wymagania.

Za pomocą mieszkaniowych kredytów hipotecznych oraz budowlano-hipotecznych mogą Państwo sfinansować różnorodne cele mieszkaniowe i budowlane.

Kredyty hipoteczne udzielane są zarówno w PLN, jak i w walutach obcych (USD lub EUR), dla Klientów uzyskujących dochody w tych walutach.

Oferta kredytów na cele mieszkaniowe obejmuje:

  • mieszkaniowy kredyt hipoteczny,
  • mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny,
  • kredyt mieszkaniowy w ramach Eurokonta Hipotecznego Plus,
  • Pożyczka Ekspresowa z zabezpieczeniem hipotecznym.

Korzystając z pośrednictwa biura maklerskiego, mogą Państwo dokonać zakupu akcji. Ten typ aktywów odznacza się dużą zmiennością cen, zwłaszcza w krótkim okresie. Jednak dzięki wydłużeniu horyzontu inwestycji można tę zmienność zredukować - zwłaszcza z wykorzystaniem polecanej przez nas Linii kredytowej na zakup instrumentów finansowych Hossa Nowa.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajdujących się na zaakceptowanej przez Bank liście.

Kredyt może być wykorzystywany w celu zakupu za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. lub Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w obrocie zorganizowanym instrumentów finansowych takich jak:

  • akcje,
  • obligacje Skarbu Państwa,
  • zapisy na zakup akcji w związku z realizacją prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (wykonanie prawa poboru),
  • prawa do akcji i prawa do nowej emisji spółek dotychczas notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Państwa bieżące potrzeby możemy sfinansować dzięki Pożyczce Ekspresowej. Pożyczka przeznaczona jest na dowolny cel konsumpcyjny lub na spłatę całości lub części kredytu indywidualnego.

Maksymalna kwota pożyczki niezabezpieczonej wynosi 150 tys. zł., a maksymalna kwota pożyczki zabezpieczonej płynnie wynosi 1 mln zł. Okres kredytowania wynosić może do 84 miesięcy.

Posiadaczom Eurokonta w Banku Pekao S.A. oferujemy linię kredytową na okres 12 miesięcy, z możliwością prolongaty, która w szczególnych przypadkach może wymagać aneksowania umowy na kolejne 12-miesięczne okresy.

Umożliwia ona zadłużenie się w Eurokoncie do wysokości przyznanego limitu pożyczki. Maksymalna wysokość dostępnego limitu wynosi 100 tys. zł. Bank wymaga prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki
w przypadku, gdy kwota limitu pożyczki przekracza 50 tys. zł - zabezpieczeniu podlega wtedy kwota przekraczająca 50 tys. zł.

Toolbox
  Kontakt
  REGULACJE UE
  Zastrzeżenie
   Zapamiętane skróty
kontakt