O PROGRAMIE RODZINA 500+


Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Podstawą funkcjonowania Programu Rodzina500+ jest Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) Zgodnie z zapisami Ustawy z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Wniosek Rodzina 500+ można wypełniać i wysyłać online w serwisie internetowym usługi Pekao24 od 1 kwietnia 2016 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez Pekao24 do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. Przypominamy, że tylko dla ww. wniosków złożonych do 1 lipca włącznie świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku - wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Rola Banku:

- Bank Pekao S.A. umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym usługi Pekao24. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

- Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, na stronie z komunikatem potwierdzającym wysłanie wniosku w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku (w formie PDF) jest dostępne do pobrania w sekcji "Wnioski" w tabeli "lista wniosków" przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku  bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia:

- Bank Pekao S.A.: wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w serwisie internetowym usługi Pekao24.

- Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

- Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej): po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu internetowego usługi Pekao24, w sekcji "Wnioski".
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu Pekao24. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o Programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie i kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej - prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III "Dane członków rodziny".
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku zapoznaj się z Informacjami o Programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w Potwierdzeniu wysłania wniosku:
  - "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  - "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  - "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  - Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  - Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  - Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  - Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


1. Bank Pekao S.A.: wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w serwisie internetowym usługi Pekao24

Krok1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Krok2: Zaloguj się do Pekao24 i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ ( sekcja "Wnioski"). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień w razie potrzeby dane, które na formularzu mogą być modyfikowane.

Krok3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu na stronie z komunikatem potwierdzającym wysłanie wniosku. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w sekcji "Wnioski" w tabeli "lista wniosków" przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Krok4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Pekao24, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Pekao24 w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w Pekao24 oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w Pekao24 ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony do 15 minut. Jednakże dla Twojego komfortu czas ten jest odnawiany na każdym kolejnym kroku wniosku. Jeżeli natomiast przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z Pekao24, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie Pekao24 będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Pekao S.A. w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis Pekao24 do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w Pekao24.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym usługi Pekao24 wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+
 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

Zachowaj ostrożność składając wniosek RODZINA 500+

Bank Pekao S.A. na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku RODZINA 500+:

 • Wniosek RODZINA 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24.
 • Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 w celu przejścia do wniosku ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane w inny sposób niż na Twoje konto w Banku Pekao S.A.. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku RODZINA 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail upo500+@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku RODZINA 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w poczcie wewnętrznej serwisu internetowego Pekao24 czy ekranach prezentowanych po zalogowaniu do serwisu. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana z adresu mailowego Banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku RODZINA 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i kodów jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie do Banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem RODZINA 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Zasady bezpieczeństwa

Logując się do serwisu internetowego Pekao24, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką - jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego (rodzaj oszustwa polegającego na podszyciu się pod inną osobę czy instytucję w celu wyłudzeniu określonych informacji, np. dane osobowe, numery kart płatniczych, hasła).

Poprawny adres serwisu internetowego Pekao24 to www.pekao24.pl

 1. Bank nigdy nie prosi o podanie kodu autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu przy wykonywaniu jednej transakcji.
  Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej Banku wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinien on skontaktować się z konsultantem Pekao24 pod numerami 800 380 380 (opłata za połączenie wg cennika operatora); +48 42 683 83 80 lub z infolinią Banku pod numerami 801 365 365 (opłata za połączenie wg cennika operatora); +48 42 683 82 32
 2. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu, powinny być składane:

- w Banku Pekao S.A. - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pekao24, etapu rejestracji wniosku w systemie Pekao24 oraz jego wysłania;

- do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Pekao S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku Pekao S.A. - http://www.pekao.com.pl/Satysfakcja_Klientow/Reklamacje/Toolbox
   Zapamiętane skróty