PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy Bank Pekao S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w .Banku Pekao S.A. dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A. .?

 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku.
  • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioskiRodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę Organów prowadzących w poszczególnych gminach
 2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Pekao24.
 3. Znajdź Wniosek Rodzina 500+.
 4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie dziecko i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.
 5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 6. Zatwierdź i zakończ wniosek.
 7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji zaświadczenie o wypełnieniu wniosku oraz kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.
 8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>"otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Składanie wniosku w Pekao24 - krok po kroku

Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • w serwisie bankowości internetowej Banku Pekao S.A..
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia
 • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

4. Czy muszę być klientem Banku. Pekao S.A., aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pekao S.A..?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Pekao S.A.. jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. .

5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. Możesz też skorzystać z listy Organów prowadzących na stronie.

 

6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Banku Pekao S.A., najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pekao S.A.. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto - w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Eurokonto Optymalne dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w "Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób  fizycznych".

Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na koncie dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin.

8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować?

Nie, nie można tego zrobić za pośrednictwem banku. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku. 

9. Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl  

10. Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Zmniejszanie rozmiarów załączników do wniosku 

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)/ Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr " otrzymasz z adresu e-mail od upo500plus@mrpips.gov.pl 

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A.. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe którymi dysponuje, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pekao S.A. , o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pekao S.A..  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

15. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

Bank Pekao S.A. zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej. 

16. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony ? dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r.. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej.

 • po 01.07.2016 r. ? w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r.

Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r. 

17. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl  

18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej Banku Pekao S.A. od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w w zakładce WNIOSKI i tabeli "Lista wniosków". Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)/ Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)" otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

19. Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A. ?

 1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
 4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
 5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
 6. PESEL - dane osoby wnioskującej
 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU - zawiera informacje o instytucji: bank 
 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO - nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
 9. KOD DOKUMENTU
 10. WERSJA DOKUMENTU 

20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

Potwierdzenie złożenia wniosku "Rodzina 500+" możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej lub później. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w zakładce WNIOSKI i tabeli "Lista wniosków". Nie dotyczy to kopii wniosku.

W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie. 

21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej Banku Pekao S.A.?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej Pekao24. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP. W razie potrzeby udaj się do tego organu wraz z UPO/UPP i poproś o kopię wniosku.

22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii. 

23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Pekao S.A. umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym Bank Pekao S.A.  do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

24. Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie ?Rodzina 500+??

Bank Pekao S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.

Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/ Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji dotyczącej obsługi wniosku w programie Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

Bank Pekao S.A.  odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Bank Pekao S.A.  oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Pekao S.A.  złożyć wniosek na "nowe" dziecko 

27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

 • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz - to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie.

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

30. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej ? o czym pamiętać?

Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie i kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej - prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III "Dane członków rodziny".

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać kolejny, już prawidłowo wypełniony wniosek w Pekao24.
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

32. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+ w celu aktualizacji numeru rachunku.

Toolbox
   Zapamiętane skróty